UvA en NIBE-SVV: Amsterdam Financial Institute

04 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

NIBE-SVV en de UvA gaan een nieuw samenwerkingsverband aan onder de naam Amsterdam Financial Markets Institute (AFMI). Het nieuwe opleidingsinstituut speelt in op de Europese tendens in het financieel toezichtrecht waarin een meer integrale en multidisciplinaire benadering van vraagstukken, vanuit verschillende invalshoeken vereist is.

Samenwerking
Het betreft een samenwerking tussen NIBE-SVV en 2 faculteiten van de UvA: de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Met het AFMI wordt de al bestaande samenwerking op financieel-juridisch gebied tussen NIBE-SVV en de UvA uitgebreid naar met name ook het economische vakgebied. De twee organisaties spelen daarmee in op een belangrijke Europese tendens in het financieel toezichtrecht en de daaruit voortvloeiende managementvraagstukken.

Het AFMI biedt vanaf 2016 postacademische opleidingen aan en voert onderzoek uit op het terrein van financieel recht en financiële economie. Het AFMI werkt daarbij nauw samen met het UvA Centrum voor Financieel Recht. Dit centrum doet onderzoek naar financieel-rechtvraagstukken binnen de UvA.  

UvA en NIBE-SVV richten Amsterdam Financial Institute op

Een integrale en multidisciplinaire aanpak

Sinds de financiële crisis zijn de toezichtkaders in de financiële sector aangescherpt, evenals de prudentiële eisen. Dit heeft invloed op de interne governance en bedrijfsvoering van financiële ondernemingen. En dit stelt ook eisen aan de commissarissen, bestuurders, managers, compliance officers, risk officers en auditors. Ze moeten nu veel meer dan voorheen goed met elkaar samenwerken, om zo te voorkomen dat de problemen van de financiële crisis zich weer herhalen. De tijd van ieder voor zich op eigen wijze de wettelijke normen interpreteren is voorbij. Steeds meer wordt van hen verwacht dat zij elkaars vakgebied of professie begrijpen. De huidige governance- en toezichtvraagstukken vereisen dus een integrale en multidisciplinaire aanpak.  

Voor wie?

Het AFMI richt zich met zijn opleidingen op juristen, economen en bedrijfskundigen, die werkzaam zijn in functies als compliance officer, bedrijfsjurist, stafjurist, bestuurssecretaris, advocaat, risk officer, beleidsmedewerker, productmanager of bestuurder.  

Organisatie

Het samenwerkingsverband tussen NIBE-SVV en UvA bestaat uit 7 UvA-kernhoogleraren Financiële Markten en diverse buitenpromovendi werkzaam in de financiële sector. De 7 UvA kernhoogleraren zijn: prof. Barbara Baarsma (FEB, tevens directeur SEO en Kroonlid SER), prof. Jan Bouwens (FEB), dr. Michel Heijdra (FEB, tevens plaatsvervangend directeur Financiële markten ministerie van Financiën), prof. Aerdt Houben (FEB en directeur Financiële markten DNB), prof. Bart Joosen (FdR), prof. Edgar du Perron (FdR en decaan en lid Hoge Raad vanaf 1 april 2016) en prof. Rob Schotsman (FdR, coördinator AFMI en lid MT NIBESVV).

Het nieuwe instituut wordt geadviseerd door de Adviesraad Financieel recht en Managementvraagstukken van de Financiële Sector, bestaande uit de belangrijkste (markt)partijen uit de financiële sector.