Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en kwaliteit van de content op Banken.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Banken.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Banken.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Banken.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Banken.nl verkregen is.

De informatie op de site Banken.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.