Projective Group presenteert vierde Regulatory Update voor 2023

29 november 2023 Banken.nl 4 min. leestijd

De compliance specialisten van Projective Group (voormalig Charco & Dique) volgen de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van hun compliance software Ruler houden zij alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Daniëlle Geelen ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vier ontwikkelingen van dit kwartaal toe.

Verbetering rapportages bedrijfspensioenvoorziening

In februari dit jaar publiceerde EIOPA een aangepast besluit ver de informatie die verstrekt moet worden door IORPs via de nationale toezichthouders aan EIOPA. Het besluit richt zich op nationale toezichthouders van de verzekeringssector. Indirect heeft de regelgeving betrekking op (beroeps)pensioenfondsen en PPI's. Met het herziene besluit worden lancunes ten aanzien van de rapportage van bedrijfspensioenvoorziening (IORP's) verbeterd.

Het gewijzigde besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2025.

Projective Group presenteert vierde Regulatory Update voor 2023

Richtsnoeren inzake diversiteit benchmarking

EBA heeft op 24 april 2023 haar concept richtsnoeren inzake het benchmarken van diversiteit en de loonkloof tussen mannen en vrouwen gepresenteerd. Deze richtsnoeren introduceren een nieuw rapportageformat hiervoor.

De richtsnoeren specificeren de informatie die door banken en categorie 1 en 2 beleggingsondernemingen aan toezichthouders moet worden verstrekt over de diversiteitspraktijken en de gegevens over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

In totaal bevatten de richtsnoeren 11 bijlagen op basis waarvan de volgende informatie moet worden verstrekt: Vragenlijst diversiteitsbenchmarking; leeftijd en geslacht van de uitvoerende bestuurders; samenstelling van comités
; leeftijd en geslacht van niet-uitvoerende bestuurders; nieuw benoemde uitvoerende bestuurders; nieuw benoemde niet-uitvoerende bestuurders; bedrijfsregio's en geografische herkomst; opleidingsachtergrond
; professionele achtergrond; diversiteitsbeleid; en benchmarking van loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

De richtsnoeren treden drie maanden na publicatie in alle EU-talen in werking. Ondernemingen hoeven naar verwachting pas in 2025 voor het eerst te rapporteren op basis van gegevens van 2024.

Mortgage Credit Directive

De Europese Mortgage Credit Directive (MCD) zal mogelijk worden aangepast. De EBA heeft in juni 2022 voorgesteld om: precontractuele en reclame-informatievereisten te beoordelen; ervoor te zorgen dat de regels voor openbaarmaking van informatie geschikt zijn voor digitale kanalen; aanvullende maatregelen in te. voeren wanneer kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om kredietwaardigheid te beoordelen; op kredietnemers gebaseerde maatregelen in te voeren in de informatie die aan consumenten wordt verstrekt; en een EU-brede definitie van 'groene hypotheken' vast te stellen.

Vooralsnog is er geen concreet voorstel voor aanpassing gedaan. Verwacht wordt dat eventuele aanpassingen niet voor 2026 in werking treden.

AML/CFT Verordening

Op 20 juli 2021 heeft de EC een aantal wetgevingsvoorstellen ter consultatie gepubliceerd, waaronder de Verordening inzake AML/CFT. De onderhandelingen hierover tussen de Raad en het EP vinden momenteel nog plaats.

In deze nieuwe verordening worden de huidige bepalingen uit de AML-richtlijn overgeheveld naar de verordening. Bovendien worden er een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht om te komen tot meer harmonisatie en samenhang bij de toepassing van de AML/CFT-regels in de EU.

De volgende onderwerpen worden gewijzigd: onderwerp en toepassingsgebied, inclusief lijst van meldingsplichtige entiteiten; intern beleid, controles en procedures; klantenonderzoek; beleid ten aanzien van derde landen; politically exposed persons (PEPs); gebruik van derden en uitbesteding; informatie over UBO; rapportageverplichting; en bescherming van data

De regelgeving zal naar verwachting op zijn vroegst in 2026 van kracht worden.

In dit artikel gaf Projective Group u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Lees dan meer over de Regulatory Updates op de website van Projective Group.