Charco & Dique presenteert derde Regulatory Update voor 2023

28 juli 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Compliance specialist Charco & Dique (onderdeel van ProjectiveGroup) volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vier ontwikkelingen van dit kwartaal toe.

Wijziging standaardmodel voor informatieverstrekking

Het standaardmodel voor de informatieverstrekking voor premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars wordt gewijzigd. Op 4 april 2023 is het nieuwe standaardmodel vastgesteld. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

Charco & Dique presenteert eerste regulatory update voor 2023

In blok 2 is de tekst over de voor- en nadelen van de variabele uitkering evenwichtiger geformuleerd; in blok 6 is de schommelingenmeter vervangen voor de dalingenmeter. Ook is de schaling van de meter aangepast; ook in blok 6 zijn de teksten en de visualisatie aangepast, zodat deze matchen met de dalingenmeter.

Het nieuwe model treedt per 1 september 2023 inwerking.

EBA Richtsnoeren voor een doeltreffend beheer van de ML/TF-risico's bij het verlenen van toegang tot financiële diensten

Tot februari 2023 consulteerde EBA de richtsnoeren voor een doeltreffend beheer van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico's bij het verlenen van toegang tot financiële diensten. Kort na afronding van de consultatie, op 31 maart 2023, publiceerde de toezichthouder de nieuwe richtsnoeren.

Met deze richtsnoeren wil de bankenautoriteit ervoor zorgen dat klanten van Wwft-instellingen niet zonder geldige reden de toegang tot financiële diensten wordt ontzegd. De richtsnoeren gaan bijvoorbeeld in op situaties waarin (kwetsbare) cliënten om gegronde redenen geen traditionele vormen van identiteitsdocumenten kunnen overleggen en hoe instellingen hiermee om dienen te gaan. Ook wordt uiteengezet welke stappen instellingen moeten nemen als zij een zakelijke relatie met een cliënt te weigeren of te beëindigen op grond van het ML/TF-risico. Wwft-instellingen die te maken hebben met kwetsbare klanten moeten nagaan of hun interne processen aangepast moeten worden.

De richtsnoeren moeten nog vertaald worden en treden drie maanden na de publicatie hiervan in werking. Dit zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 het geval zijn.

Herziening AIFMD en aanpassing UCITS-richtlijn

Eind 2021 publiceerde de EC een voorstel voor de herziening van de AIFMD. Met dit voorstel worden ook wijzigingen aangebracht in de UCITS-richtlijn. De eisen uit de AIFMD en de UCITS richtlijn worden meer met elkaar geharmoniseerd.

De onderhandelingen over de definitieve regelgeving waren begin dit jaar nog in volle gang. De wijzigingen zien met name op: delegatieregelingen; liquiditeitsrisicobeheer; toezichtrapportage; het verrichten van bewaarnemings- en bewaardiensten; en het verstrekken van leningen door alternatieve beleggingsinstellingen.

De aangepaste AIFMD en UCITS richtlijn zullen, mede vanwege de nationale implementatie, niet eerder dan medio 2025 in werking treden.

Level 2 regelgeving DORA

Op 28 november 2022 heeft de Raad de Digital Operational Resilience Act (DORA) aangenomen. Er gelden nu al Europese regels op het gebied van cyberrisico’s, maar deze zijn beperkt en versnipperd. Dat leidt tot inconsistenties in wet- en regelgeving tussen lidstaten en zorgt voor onnodige kosten. Met DORA wil de EC één uniform wetgevend kader implementeren.

DORA zal eisen stellen aan financiële organisaties ten aanzien van: IT-risicomanagement, IT-incidenten, periodieke testen van digitale weerbaarheid en de beheersing van risico’s bij uitbesteding aan (kritieke) derden. Daarbij zal rekening worden gehouden met de grootte, het risicoprofiel en het systeembelang van individuele organisaties.

Op 19 juni 2023 is de eerste reeks ontwerptechnische normen in het kader van DORA door de ESA's ter consultatie voorgelegd. Deze technische normen moeten zorgen voor een consistent en geharmoniseerd wettelijk kader.

De lagere (level 2) regelgeving zal naar verwachting vanaf 2025 van toepassing zijn.

In dit artikel gaf Charco & Dique (sinds oktober 2022 onderdeel van ProjectiveGroup) u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.