Charco & Dique presenteert eerste regulatory update voor 2023

27 januari 2023 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Compliance specialist Charco & Dique (onderdeel van ProjectiveGroup) volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vijf ontwikkelingen van dit kwartaal toe.

AP uitspraak gebruik Google Analytics

Enkele Europese privacytoezichthouders voerden in 2022 onderzoek uit naar het gebruik van Google Analytics door websites in verschillende lidstaten van de EU. De conclusie is dat de applicatie in strijd is met privacyregelgeving. Hierdoor mag Google Analytics in bepaalde landen (Denemarken, Frankrijk, Italië en Oostenrijk) niet meer gebruikt worden. In december 2022 oordeelde de Spaanse toezichthouder echter dat Google Analytics wél voldoet aan de privacywetgeving.

Charco & Dique presenteert eerste regulatory update voor 2023

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd. De AP verwachtte eind 2022 een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet toestaan van Google analytics, maar deze uitspraak blijft tot op heden uit. Deze volgt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.

Wet eigen strategie pensioenfonds

Het initiatiefwetsvoorstel Wet eigen strategie pensioenfonds wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Het voorstel stelt dat het verantwoordings- (VO) of belanghebbendenorgaan (BO) bij pensioenfondsen: een goedkeuringsrecht krijgt op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds; en een adviesrecht krijgt op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

De Raad van State heeft op 5 april 2022 geadviseerd om het wetsvoorstel aan te passen. Hoewel zij de wens begrijpt om deelnemers en gepensioneerden meer te betrekken bij het beleggingsbeleid en in de wijze waarop daarbij rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen, past dit niet bij de inrichting en het functioneren van het verantwoordingsorgaan. Op basis van dit advies is de wet aangepast.

In plaats van een goedkeuringsrecht krijgt het BO of VO een adviesrecht. In juni 2022 zijn er enkele aanpassingen in het wetsvoorstel voorgesteld. In oktober 2022 is dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken. Het wetsvoorstel staat op de agenda van het plenair debat van de Tweede Kamer. De datum van inwerkingtreding is vooralsnog onbekend, in ieder geval niet voor medio 2023.

Herziening PRIIPs verordening

Op 27 juli 2021 hebben de Europese toezichthouders (ESA's) een verzoek ontvangen van de EC om advies te geven over een herziening van de PRIIPs verordening. Deze verordening is van toepassing op financiële ondernemingen die retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten ontwerpen of distribueren. Eind 2022 hebben de ESA's een Call for Evidence gehouden ter ondersteuning van de voorbereiding van het advies aan de EC.

In april 2022 hebben de ESA's de EC geadviseerd om significante wijzigingen aan te brengen in de PRIIPs verordening. Het advies van de ESA’s luidt onder andere om: een brede herziening van het PRIIP-kader te overwegen; passende consumententests uit te voeren; het essentiëleinformatiedocument (EID) beter aan te passen aan het digitale tijdperk, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken en duurzame doelstellingen hierin terug te laten komen; het toepassingsgebied in dit stadium niet uit te breiden naaraanvullende financiële producten, maar het bestaande toepassingsgebied nader te specificeren; en wijzigingen aan te brengen in de regels voor meervoudige verzekeringsproducten om de vergelijking tussen verschillende beleggingen beter te vergemakkelijken.

Naar verwachting zal een eventuele aanpassing van de PRIIPs verordening niet voor medio 2024 in werking treden.

Herziening EMIR

Op 7 december 2022 heeft de EC een voorstel gepubliceerd om te wijzigen. Deze regelgeving is van toepassing op financiële ondernemingen die handelen in derivaten die onder EMIR vallen. Op dezelfde datum heeft de EC een voorstel gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in CRD, IFD en UCITS V die nodig zijn om de doelstellingen van de EMIR 3.0 te bereiken en om samenhang te verzekeren.

Het voorstel bevat wijzigingen ten aanzien van: intragroep transacties; clearing verplichting; actief account; informatie over clearingdiensten; transactierapportage; risicomitigatie voor niet-geclearde derivaten; concentratierisico in strategieën en processen (CRD/IFD); en afschaffing tegenpartijrisicolimieten (UCITS)

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regelgeving in werking treedt, maar de verwachting is dat dit niet voor 2025 is.

Verordening digitale euro als enige munt

In 2022 is door de EC een consultatie gehouden voor een verordening voor het gebruik van de digitale euro als enige munt, naast eurobankbiljetten en –munten. De verordening is relevant voor aanbieders van betaaldiensten, waaronder kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

De EC beoogde met de consultatie informatie te verzamelen over: behoeften en verwachtingen van de gebruikers ten aanzien van een digitale euro; de rol van de digitale euro voor de retailbetalingen in de EU en de digitale economie; het beschikbaar maken van de digitale euro voor kleinhandelsgebruik met behoud van de status van wettig betaalmiddel van contant geld; de gevolgen van de digitale euro voor de financiële sector en de financiële stabiliteit; toepassing van de voorschriften tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT); de privacy- en gegevensbeschermingsaspecten; en internationale betalingen met de digitale euro.

Vooralsnog is er geen concreet wetsvoorstel gepubliceerd. De verwachting is dat een (eventuele) verordening niet voor 2026 in werking zal treden.

In dit artikel gaf Charco & Dique (sinds oktober 2022 onderdeel van ProjectiveGroup) u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.