Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022

03 juni 2022 Banken.nl 6 min. leestijd

Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vijf aandachtspunten voor dit kwartaal toe.

Aanpassing gedelegeerde verordening bij PRIIPS-verordening

De Gedelegeerde Verordening 2021/2268 brengt wijzigingen aan in Gedelegeerde Verordening 2017/653 welke ziet op de inhoud van het Essentiële Informatie Document (EID) onder de PRIIPS-verordening. De voornaamste wijzigingen zijn als volgt:

  • Nieuwe methodologieën voor de berekening van performance scenario’s en een nieuwe presentatiewijze voor deze scenario's;
  • Revisies met betrekking tot de kostindicatoren en de wijze waarop kosteninformatie wordt gepresenteerd;
  • Aanpassingen aan de methodologie om transactiekosten te berekenen;
  • Aanpassingen van de regels voor multi-option products (MOPs);
  • De verwerking van normen die reeds gelden voor beleggingsinstellingen in het PRIIPS-framework, omdat zulke beleggingsinstellingen voor wat betreft het EID ook onder de PRIIPS-verordening zullen gaan vallen; en
  • Een verplichting voor bepaalde typen beleggingsinstellingen en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten om informatie over de in het verleden behaalde resultaten op te nemen.

Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022

Financiële ondernemingen die nu al producten aanbieden die vallen onder de PRIIPS-verordening en een EID beschikbaar moeten hebben, dienen de nieuwe eisen per 1 juli 2022 toe te passen. Beheerders van icbe's en retail AIFMD-fondsen, op wie de EID-verplichting op dit moment nog niet van toepassing is, dienen per 1 januari 2023 over een EID te beschikken die voldoet aan alle (nieuwe) eisen.

Aangepaste richtsnoeren verzamelen gegevens grootverdieners (CRR/IFD)

Van 21 januari tot 21 maart 2022 heeft de European Banking Authority (EBA) een consultatie gehouden over de wijziging van de richtsnoeren over het verzamelen van gegevens over grootverdieners bij Categorie 1 of 2 beleggingsondernemingen. Grootverdieners zijn personeelsleden die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen.

In de herziene richtsnoeren is een nieuw rapportageformat opgenomen. Deze moet gebruikt worden voor de jaarlijkse verzameling van gegevens over grootverdieners, te beginnen voor het boekjaar dat eindigt in 2022. Uiterlijk op 31 augustus 2023 moet de informatie via het nieuwe format ingediend worden bij bevoegde toezichthouder.

Voor het boekjaar 2021 zal de gegevensverzameling voor grootverdieners worden uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen voor zowel instellingen als beleggingsondernemingen, tenzij deze klein en niet onderling verbonden zijn. De verwachting is dat de richtsnoeren eind 2022 in werking zullen treden.

FATF update risicogebaseerde richtsnoeren voor de vastgoedsector

In juni 2021 kwam de FATF overeen dat de risicogerichte richtlijnen van de FATF voor de vastgoedsector moeten worden geactualiseerd om rekening te houden met de evolutie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (ML/TF). De leidraad bevat onder andere:

  • Voorbeelden gericht op banken die diensten verlenen die vastgoedtransacties kunnen vergemakkelijken, en ook andere entiteiten die financiering voor vastgoed verstrekken;
  • Informatie over hoe de op risico gebaseerde aanpakt moet worden geïmplementeerd in de sector;
  • Voorbeelden van relevante risico-indicatoren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme toezichthouders en beroepsbeoefenaars te informeren wanneer zij een risico gebaseerde aanpak trachten uit te voeren; en
  • Casestudies en concrete voorbeelden van praktijken in de particuliere sector en van toezichthouders, die bedoeld zijn om de beoordeling van en het inzicht in sectorspecifieke risico's te illustreren en te verbeteren.

Deze leidraad is bedoeld om de beginselen en voordelen te schetsen van een risicogebaseerde aanpak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het document dient naast de FATF-aanbevelingen (2012) gelezen te worden. Naar verwachting zullen de richtsnoeren eind 2022 in werking treden.

EBA Richtsnoeren benchmarking beloningen en loonverschillen (IFD)

Op 21 januari 2022 heeft EBA een consultatiedocument gepubliceerd met een nieuw rapportage format voor de benchmarking van beloningen en loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Het document geeft de voorgenomen wijze aan waarop de toezichthouder de beloningsgegevens en de gegevens over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zal gaan verzamelen bij beleggingsondernemingen (die onder de reikwijdte van de IFD vallen).

Het nieuwe rapportage format zal naar verwachting van toepassing zijn voor het verzamelen van gegevens in 2023 voor het boekjaar 2022. Voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen zal de eerste gegevensverzameling betrekking hebben op het referentiejaar 2023.

Nog inwerking te treden bepalingen SFDR

De SFDR is sinds 10 maart 2021 grotendeels van toepassing in Nederland en geldt voor financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs. De overige bepalingen (in combinatie met de Taxonomieverordening) worden gefaseerd vanaf januari 2022 van toepassing.

Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie (EC) de gedelegeerde verordening met daarin de technische standaarden (RTS) die de SFDR op detailniveau uitwerkt aangenomen. De RTS specificeren de exacte inhoud, methodologie en presentatie van de informatie die openbaar moet worden gemaakt, waardoor de kwaliteit en vergelijkbaarheid ervan wordt verbeterd. Op basis van deze regels moeten financiële marktdeelnemers gedetailleerde informatie verstrekken over hoe zij eventuele negatieve effecten van hun beleggingen op het milieu en de samenleving in het algemeen aanpakken en verminderen. Bovendien zullen deze nieuwe eisen helpen om de duurzaamheidsprestaties van financiële producten te beoordelen.

Deze gedelegeerde verordening ligt nu ter goedkeuring bij het Europees Parlement en de Raad, en treedt op 1 januari 2023 (gefaseerd) in werking.

In dit artikel gaf Charco & Dique u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.