Jaarcijfers 2013: Rabobank boekt 2 miljard nettowinst

27 februari 2014 Banken.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De resultaten van Rabobank werden in 2013 sterk beïnvloed door enkele eenmalige gebeurtenissen. De verkoop van Robeco en de overgang naar de nieuwe pensioenregeling hadden een positief effect op het resultaat. De hoge afwaarderingen bij Rabo Vastgoedgroep en de vorming van reorganisatie-voorzieningen bij de lokale Rabobanken hadden een negatief effect.

Bovendien was er de schikking in het Libor-dossier, die het jaar 2013 domineerde. Het totale schikkingsbedrag bedroeg €774 miljoen. Op basis van de belastingwetgeving kan de Rabobank een zeer groot deel in binnen- en buitenland fiscaal verrekenen.

De bank heeft daar van afgezien. Het volledige bedrag komt dus ten laste van de Rabobank en niet van de belastingbetaler. Per saldo kwam de nettowinst uit op €2.012 miljoen, een daling van €46 miljoen ten opzichte van 2012. De solvabiliteit bleef met een core tier 1-ratio van 13,5% onverminderd sterk. De leverageratio steeg tot 4,8% (+0,1%-punt). De waardeveranderingen op de kredietportefeuille kwamen uit op €2.643 miljoen of 59 basispunten.

Jaarcijfers Rabobank

Dit is meer dan in 2012 en hoger dan het langjarig gemiddelde van 28 basispunten. Door het akkoord over de verkoop van de Poolse Bank BGZ aan BNP Paribas daalden zowel de toevertrouwde middelen als de kredietportefeuille van de Rabobank. De toevertrouwde middelen namen met €4,9 miljard af tot €329,4 miljard. De kredietportefeuille private cliënten verminderde met 4% tot €439,0 miljard.

Door de economische crisis is de vraag naar leningen gedaald. Daarnaast losten klanten meer af op hypotheken. De waardestijging van de euro ten opzichte van diverse valuta leidde ook tot een daling van de kredietportefeuille.

Belangrijkste cijfers uit het jaarverslag

  • Rabobank boekte in 2013 een nettowinst van €2.012 miljoen. Dit is €46 miljoen of 2% minder dan in 2012
  • De solvabiliteit, gemeten als de core tier 1-ratio, kwam uit op 13,5%
  • De liquiditeitspositie blijft sterk met een buffer van €121 miljard
  • De toevertrouwde middelen daalden met 1% tot €329 miljard. De spaargelden van particulieren namen met 1% toe tot €152 miljard
  • De kredietverlening aan private cliënten daalde met 4% tot €439 miljard
  • Libor-schikkingsbedrag van €774 miljoen niet fiscaal verrekend

Voortgang realisatie financiële doelstellingen

  • Het rendement op het tier 1-vermogen (waarbij de nettowinst wordt gerelateerd aan het tier 1-vermogen aan het begin van het jaar) kwam in 2013 uit op 5,2% . Door volop in te zetten op virtualisering van de dienstverlening en door de sturing door groepsonderdelen op rentabiliteit zal het rendement in 2016 moeten zijn verbeterd tot 8%.
  • De core tier 1-ratio drukt het core tier 1-vermogen uit als percentage van de risicogewogen activa. In 2013 steeg deze ratio van 13,1% tot 13,5%. Omdat ook de omvang van het tier 2-vermogen toenam, liet de kapitaalratio een grotere stijging zien. Deze ratio, waarbij het toetsingsvermogen wordt gerelateerd aan de risicogewogen activa, kwam uit op 19,8%. Rabobank streeft voor eind 2016 naar een core tier 1-ratio van 14% en een kapitaalratio van minimaal 20%.
  • In 2013 was sprake van een daling van zowel de kredietverlening als de toevertrouwde middelen. De kredietverlening is sterker afgenomen dan de toevertouwde middelen. De loan-to-depositratio, waarbij de kredietverlening en de toevertrouwde middelen aan elkaar worden gerelateerd, verbeterde hierdoor tot 1,35. Voor de gewenste verbetering van de loan-to-depositratio tot 1,3 in 2016 is een stijging van de toevertrouwde middelen nodig, zowel in Nederland als daarbuiten.

Nettoresultaat binnenlands retailbankbedrijf €781 miljoen

Hoewel de recessie in de tweede helft van 2013 ten einde kwam, bleven het consumentenvertrouwen en de bedrijfsinvesteringen op een laag niveau. Ook namen aflossingen op particuliere woninghypotheken toe. De waardeveranderingen waren met €1.384 miljoen circa 4% hoger dan in 2012. In de food- en agrisector zijn de kosten kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. In de handel, industrie en dienstverlening hebben de vastgoedsector en de sectoren die zich richten op de binnenlandse markt het zwaar. In de transportsector heeft met name de binnenvaart het moeilijk.

Vandaag bankieren zoals morgen

Daarnaast blijven de zorgen aanhouden in de detailhandel non-food, de bouw, de horeca en de automotivesector. Het marktaandeel van de Rabobank in de handel, industrie en dienstverlening werd verder uitgebreid tot 44,1%, het marktaandeel hypotheken nam af tot 26% en het marktaandeel sparen daalde licht tot 37,8%. Het marktaandeel in de food- en agrisector bleef stabiel op 85%. De uitvoering van het programma Visie 2016 leidde tot een geplande daling in de bezetting van ongeveer 1.700 fte bij het binnenlands retailbankbedrijf.

Tot en met 2016 zullen naar verwachting 8.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen bij lokale banken . Mede onder invloed van de reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken daalde het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf in 2013 tot €781 miljoen.

Nettoresultaat wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf €52 miljoen als gevolg van schikkingen Libor

Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf kwam in 2013 uit op €52 miljoen. De daling van €652 miljoen ten opzichte van 2012 hangt in belangrijke mate samen met de schikkingen die de Rabobank is overeengekomen na de Libor-onderzoeken. Afgezien van het schikkingsbedrag was er sprake van een resultaatstijging.

In 2013 werden kredieten die niet langer tot de kernsectoren behoren verder afgebouwd. Daarnaast werd een akkoord bereikt over de verkoop van de Poolse Bank BGZ. Afronding van deze transactie hangt af van de benodigde wettelijke goedkeuringen. In combinatie met de waardedaling van onder meer de Amerikaanse en de Australische dollar speelden deze ontwikkelingen een belangrijke rol in de afname van de totale kredietportefeuille, die daalde met €15,4 miljard tot €92,1 miljard.

Voor ACCBank in Ierland is besloten de reguliere dienstverlening aan klanten af te bouwen en verder te reorganiseren. Het gezamenlijke spaartegoed van de buitenlandse internetspaarbanken groeide met 23% en kwam uit op €29,1 miljard.

Nettoresultaat leasing 422 miljoen euro

Het nettoresultaat van het segment leasing nam toe tot €422 miljoen door een gematigde groei van de leaseportefeuille en een kostendaling. De leaseportefeuille groeide tot €30,2 miljard en het aandeel food en agri daarin nam toe tot 30%. Door de spreiding van de portefeuille over landen en sectoren en het strikte risicobeheer bleef de stijging van de waardeveranderingen beperkt. De waardeveranderingen kwamen uit op 59 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 9 basispunten onder het langjarig gemiddelde.

Nettoresultaat Rabo Vastgoedgroep -€817 miljoen

In de loop van 2013 werd duidelijk dat het herstel van met name de Nederlandse vastgoedmarkten langer gaat duren dan eerder verwacht. Dit had een zeer negatieve invloed op het resultaat van Rabo Vastgoedgroep. Door forse afwaarderingen op grondposities en herwaarderingen van grondexploitaties en door de sterke toename van de waardeveranderingen in het financieringsbedrijf werd een verlies geboekt van €817 miljoen netto.

In 2013 is prioriteit gegeven aan risicomanagement, beheer van de kredietportefeuille en kostenreductie. Zo is de cao versoberd en er zijn geen variabele beloningen uitgekeerd. Tevens is besloten de ontwikkelingsactiviteiten van commercieel vastgoed door MAB Development af te bouwen. Bouwfonds Property Development realiseerde in totaal 5.169 woningtransacties, een afname van 18% ten opzichte van 2012. De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank bleef ongeveer stabiel op €19,4 miljard en het beheerd vermogen bij Bouwfonds Investment Management steeg tot €5,9 miljard.

2014

Rabobank bankiert in aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met onzekere vooruitzichten. In 2014 verwacht de Rabobank minder eenmalige posten dan in 2013. Met het oog op de noodzakelijke structurele rendementsverbetering heeft de Rabobank diverse kostenmaatregelen getroffen die aan het operationele resultaat zullen bijdragen. De waardeveranderingen blijven ook in 2014 op een hoog niveau. Op de langere termijn is de Rabobank optimistisch over haar resultaatontwikkeling.

Voor 2014 verwacht de Rabobank in Nederland een zeer beperkte economische groei. De exportgroei zet door, maar een verdere daling van de particuliere consumptie beperkt het groeitempo. Gegeven dit vooruitzicht wordt slechts een marginale groei van de kredietverlening verwacht. Het herstel op de woningmarkt lijkt door te zetten en de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de woningmarkt in 2014 zijn positief.

De Rabobank verwacht een gematigde stijging van de transactieaantallen ten opzichte van 2013. De toevertrouwde middelen zullen licht toenemen, mede door de groei van de International Direct Retail Banking-activiteiten.