Loket voor rentederivaten staat in de startblokken

29 december 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) staat in de startblokken voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over lopende rentederivaten. De operationele voorbereidingen zijn afgerond. Op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) wordt het nieuwe klachtenloket op 26 januari 2015 geopend.

Loket voor kleinere MKB-bedrijven

Het nieuwe loket bij het  Kifid staat open voor kleinere MKB-bedrijven die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie van kleine bedrijven zoals opgesteld door de Europese Commissie. Een ondernemer is een klein MKB-bedrijf indien hij op het moment van afsluiten van het rentederivaat minder dan 50 werknemers had en een omzet of balanstotaal van maximaal €10 miljoen. Deze ondernemers kunnen bij het loket terecht als zij de klachtenprocedure bij de bank hebben doorlopen. Net als voor consumenten geldt ook hier dat het Kifid klachten behandelt waarvan de vordering niet hoger is dan €1 miljoen. De regeling voor dit loket is afgestemd met MKB-Nederland.

Kifid staat in de startblokken

Kosten

Banken dragen de kosten voor dit loket. Wel wordt ondernemers een bijdrage van €500 gevraagd in de kosten voor de behandeling van het geschil en €1.000 bij een hoger beroep. Als de ondernemer in het gelijk wordt gesteld krijgt hij deze kosten weer terug. Hiermee vormt het loket een betaalbaar en toegankelijk alternatief voor een gang naar de rechter. De uitspraken van het Kifid zijn bindend.

Herbeoordeling van lopende contracten

Banken werken op dit moment in overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het MKB. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest. Deze herbeoordeling zal zomer 2015 zijn afgerond.

Kifid realiseert de verdere uitvoering zodra de instemming van het Ministerie van Financiën op de voorgelegde reglementen is ontvangen.