Nederlandse Vereniging van Banken

Banken nemen een centrale positie in onze samenleving in. Op het werk, privé en in vele andere situaties hebben we met geld te maken. Het bankwezen speelt daarin een cruciale rol. Banken zijn zich bewust van hun positie in de samenleving en de groeiende vraag naar transparantie en openheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) komt in haar rol als behartiger van de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken graag aan deze groeiende vraag tegemoet.

Missie

De NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekspartners.

Taken

Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele banken overstijgen. De diversiteit aan gesprekspartners, het grote Europese belang en het continu veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, vragen om bundeling van krachten. De NVB voert drie kerntaken uit:

  • Collectieve belangenbehartiging van banken
  • Kennis- en informatieverstrekking aan leden
  • Vaststelling van de Algemene Bank CAO


Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de vereniging lid van de European Banking Federation.

Ontstaansgeschiedenis

De NVB is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. Tot die tijd onderhielden de in 1949 opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging (NBV) en het in 1971 opgerichte College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) het interbancaire overleg. Sinds de fusie in 2001 met de in 1947 opgerichte Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) behoort nu ook de sociaal-economische belangenbehartiging tot de taken van de vereniging. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB.

Nederlandse Vereniging van Banken | Nieuws