NVB scherpt eigen Code Banken aan wat betreft beloningsbeleid

31 augustus 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) toont aan lering te trekken uit de controverse die eerder dit jaar ontstond met betrekking tot beloningen. De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de voorgenomen salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers was heftig. De NVB benadrukt zelf stappen te willen blijven zetten om het vertrouwen in de bankensector verder te verbeteren.

De NVB is zich bewust van de situatie die eerder dit jaar ontstond. “In het voorjaar van 2018 is afkeurend gereageerd op het beloningsbeleid bij enkele banken. De discussie raakt het vertrouwen in de bankensector en voedt de publieke opvatting dat de bankensector niets heeft geleerd van de financiële crisis van tien jaar geleden. Dat doet geen recht aan alle inspanningen die politiek, toezichthouders en zeker ook de banken en hun medewerkers hebben verricht om banken stabieler, transparanter en veiliger te maken”, schrijft de NVB in een position paper.

Verscherpen en verduidelijken

Europese regels schrijven inmiddels voor dat de variabele beloning niet meer dan 100% van het vaste salaris mag zijn. De meeste landen hanteren die limiet. Enkele landen (België, Denemarken) zitten echter op een maximum van 50% en Nederland zelfs op 20%, met ruimte voor enkele uitzonderingen. Daarmee heeft Nederland zonder meer één van de laagste bonusplafonds van Europa. Dat zegt nog niet direct iets over het vaste salaris.

NVB scherpt eigen Code Banken aan wat betreft beloningsbeleid

Binnen door de sector zelf vastgestelde kaders van de ‘Code Banken’ kunnen banken nog steeds hun eigen beloningsbeleid hanteren. De sector verscherpt en verduidelijkt naar aanleiding van de commotie eerder dit jaar op een aantal punten.

  • Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering van beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raad van Commissarissen toe hoe de verwachtingen van aandeelhouders, klanten en medewerkers en het maatschappelijk draagvlak zijn meegewogen. Hiermee wordt geborgd dat belangrijke stakeholders vroegtijdig in het proces betrokken zijn.
  • Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering van beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raad van Commissarissen toe met welke referentiegroep vergeleken is en hoe een eventuele internationale context is meegewogen.
  • Alle banken betrekken de visie van de bestuurder op zijn/haar eigen beloning bij het formuleren van beloningsvoorstellen voor de bestuurder.
  • Alle banken hanteren een beloningsbeleid voor bestuurders, waarbij in geval van uitbetaling van vaste beloning in instrumenten (zoals bij voorbeeld aandelen) een retentietermijn geldt van ten minste vijf jaar.
  • Alle banken publiceren de interne beloningsverhoudingen in het jaarverslag.

Geen ‘claw back’

De NVB gaat ook nog in op de zogeheten ‘claw back’ regeling. Die regeling komt erop neer dat de minister van Financiën een deel van het vaste salaris van beleidsbepalers kan terugeisen als de Staat door mismanagement te hulp moet schieten. Zo'n grapje had voormalig topman Michel Tilmant van ING in 2008 bijvoorbeeld miljoenen euro's kunnen kosten. “De NVB vindt dat in ieder geval bij vaste beloning sprake moet zijn van onvoorwaardelijke toekenning en juridisch en economisch eigendom op het moment van toekenning, zonder de mogelijkheid van claw back”, aldus de NVB. Daarmee wil de NVB voorkomen dat het vestigingsklimaat zodanig verslechtert dat geen CEO meer naar Nederland wil komen.