DNB / AFM: Bankierseed serieus opgepakt door banken

29 september 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

Banken en verzekeraars besteden veel aandacht aan het goed inbedden van de bankierseed in hun organisatie. Dit blijkt uit een inventarisatie van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB benadrukt ook dat de eed kan bijdragen aan verdere bewustwording over de integriteit van de sector. Sinds 2015 hebben ruim 80.000 bankmedewerkers in Nederland de bankierseed afgelegd.

Beroepseed
Bij het afleggen van de eed beloven medewerkers van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen dat zij hun functie naar eer en geweten uitoefenen, en het belang van de klant centraal stellen. De eed is per 1 april 2015 van toepassing en moest uiterlijk 1 april 2016 zijn ingevoerd.

De eed is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de cultuurverandering in de financiële sector en is naar aanleiding van de financiële crisis ingevoerd op initiatief van de sector. Bij het niet afleggen of niet naleven van de eed, kunnen financiële ondernemingen sancties opleggen aan hun medewerkers, bijvoorbeeld via een tuchtregeling zoals die hiervoor in de banksector tot stand is gekomen. Daar kan de consument via een speciale website mogelijke overtredingen van de eed melden.

Bankierseed

Inventarisatie
DNB en AFM houden toezicht op de wijze waarop de financiële instellingen het afleggen van de eed in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. DNB en AFM hebben begin 2016 gekeken in hoeverre banken en verzekeraars dit hebben gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien banken en elf verzekeraars. Aan de hand van een vragenlijst hebben ze inzicht gegeven in de wijze waarop de eed wordt voorbereid, afgelegd en nageleefd.

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken banken en verzekeraars de invoering van de eed serieus oppakken; de overgrote meerderheid van de medewerkers heeft de eed afgelegd. De instellingen zeggen bovendien uitdrukkelijk aandacht te besteden aan het belang, het nut en de noodzaak van het afleggen van de eed.

Verdere inbedding beroepseed
Zo bereiden instellingen en hun medewerkers zich grondig voor door informatieverstrekking, dialoog-sessies, plenaire bijeenkomsten en teamsessies met leidinggevenden. De verdere inbedding van de eed wordt vaak gekoppeld aan een breder cultuur- of integriteitsprogramma.

De meerderheid van de onderzochte instellingen zegt er van overtuigd te zijn dat de eed zal bijdragen aan een verdere bewustwording in de financiële sector van de normen en waarden over integer handelen; zowel in de instellingen zelf als naar de klanten toe. DNB en AFM blijven in gesprek met de sector over de verdere realisatie van deze doelstellingen. 

Uitkomsten inventarisatie

Data
Zowel de banken als de verzekeraars hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de medewerkers de eed op tijd te laten afleggen. Uit de inventarisatie blijkt dat per begin maart het merendeel van de medewerkers van de betrokken banken (96%) en de verzekeraars (94%) de eed of belofte heeft afgelegd.

Inrichting
Alle onderzochte instellingen hebben beleid en processen ten aanzien van de eed ingevoerd. Ook is er op diverse wijzen aandacht besteed aan zowel de voorbereiding op het afleggen van de eed of belofte, als aan het afleggen van de eed zelf. Medewerkers die niet verplicht zijn de eed af te leggen worden gestimuleerd om dat alsnog te doen.

Bekendheid
Alle betrokken medewerkers worden op de hoogte gesteld van het beleid in het kader van het afleggen van de eed of belofte. Bij de meeste onderzochte ondernemingen gebeurt dit via nieuwsberichten op intranet, presentaties door compliance of via leidinggevenden. 

Naleving
Alle onderzochte ondernemingen hebben een functionaris of orgaan in de organisatie aangewezen die/dat verantwoordelijk is voor het afleggen van de eed of belofte. Deze verantwoordelijkheid is veelal belegd bij de afdeling Human Resources of bij het lijnmanagement. Monitoring van de activiteiten en de voortgang op het gebied van het afleggen van de eed is veelal belegd bij Compliance.

Bewustwording
Een ruime meerderheid van de ondervraagde instellingen heeft aangegeven dat de bankierseed of belofte bijdraagt aan een cultuurverandering in de sector. Alle onderzochte ondernemingen besteden aandacht aan bewustwording. Er worden onder meer presentaties en workshops gegeven, dilemmatrainingen gehouden en e-learning programma’s georganiseerd. Verder ondernemen alle banken en verzekeraars acties om het gedachtegoed van de bankierseed levend te houden of gaan dat binnenkort doen. Bij veel banken en verzekeraars is dit gekoppeld aan een breder cultuurprogramma of integriteitsprogramma.