Kifid: nazorgplicht adviseur bij consumptief krediet is beperkt

23 oktober 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Financieel adviseurs hoeven rentewijzigingen door de bank niet minutieus in de gaten te houden. Dat is het oordeel van het loket voor financiële geschillen Kifid, die stelt dat de nazorgplicht beperkt is, vooral omdat een consumptief krediet geen complex product is. Het Kifid stelt dat het voldoende is om periodiek te informeren of het product nog passend is en of verbeteringen mogelijk zijn. 

Uitspraken van het klachtenloket Kifid leveren doorgaans waardevolle jurisprudentie op. In een recent geval draaide het om de nazorgplicht van financieel adviseurs met betrekking tot een consumptief krediet en meer specifiek over relevante rentewijzigingen. De eisende consument was van mening dat de adviseur tijdens de looptijd van het consumptief krediet te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden. 

In 2010 hebben consument en adviseur geprobeerd het in 2005 afgesloten krediet geprobeerd te herfinancieren. Dat mislukte omdat de consument zonder medeweten van de adviseur andere kredietovereenkomsten aangegaan. Het doorlopend krediet is in 2016 bij de bank omgezet in een persoonlijke lening, wat een stijging in rente met zich meebracht. 

Volgens de consument is de adviseur zijn nazorgplicht onvoldoende nagekomen, met betrekking tot het doorgeven van periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. Het Kifid stelt echter dat die verplichting niet geldt als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt. De bank voorzag de consument van wijzigingen in rentetarieven, met medeweten en instemming van de adviseur. Volgens het Kifid is er geen sprake van overtreding van de Wft of andere toepasselijke lagere regelgeving.

Geen complex product

Naast bovenstaande was de consument ook van mening dat een consumptief krediet een complex product is, waarvoor strengere nazorgnormen gelden. Daar ging het Kifid niet in mee. Bij het afsluiten van de doorlopend kredietovereenkomst was het de consument duidelijk dat het rentetarief variabel zou zijn, dat de bank het tarief periodiek zou vaststellen en dat de bank de consument periodiek zou informeren over de wijzigingen in de variabele rent. De financiële gevolgen van een dergelijk product waren relatief eenvoudig te overzien. Dat maakt dat de nazorgplicht slechts beperkt van aard kan zijn. Daaraan heeft de adviseur voldaan. Van compensatie is daarom geen sprake.