Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Het toezicht van de AFM heeft het doel om het vertrouwen in de financiële markten te borgen en eerlijke en transparante financiële markten te bevorderen. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM richt zich op het gedrag van instellingen die actief zijn op financiële markten. De AFM ziet erop toe dat financiële instellingen deskundig en betrouwbaar zijn, dat de informatie van deze instellingen feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is en dat deze instellingen handelen in het belang van hun klanten.

De AFM heeft verschillende middelen tot haar beschikking om op te treden indien financiële instellingen wet- en regelgeving niet nakomen. De AFM heeft het mandaat om een instelling een waarschuwing te geven, een boete of dwangsom op te leggen en aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met een personeelsbestand van ca. 495 FTE.

Naast de AFM houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Zij zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht.

De AFM is tevens in internationaal verband actief met als doel het beleid, het toezicht en de handhaving van de nationale toezichthouders op elkaar af te stemmen. Samenwerking kan op deze wijze de effectiviteit van internationale regels waarborgen.

Autoriteit Financiële Markten | Nieuws