Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’

27 mei 2024 Banken.nl 13 min. leestijd

De Nederlandse detacheringssector is een nieuwe speler rijker: Fintri. Het bedrijf richt zich specifiek op de bancaire en overheidssector.

In een wereld waarin complexe uitdagingen vragen om innovatieve capaciteitsoplossingen, wil Fintri een rol spelen in het verbinden van professionals met de juiste kansen binnen het bankwezen en de overheid.

"Met een scherp oog voor de overeenkomsten tussen het bankwezen en de overheidssector en het aanbieden van uitdagende projecten, willen wij met Fintri de beste aspecten van beide sectoren samenbrengen en zo een platform voor innovatie en groei creëren", legt medeoprichter en commercieel directeur Corné Bouwman uit.

Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’

Corné Bouwman (Commercieel Directeur) links, Stef Huiskamp (Algemeen Directeur) rechts. 

Door professionals uit verschillende disciplines samen te brengen, stimuleert de detacheerder naar eigen zeggen de uitwisseling van ideeën en expertise, waardoor beide sectoren voorzien worden van kwalitatieve professionals.

Compliance en Risk Management

De nauwe samenwerking tussen banken en overheidsinstanties op het gebied van Compliance en Risk Management is van essentieel belang, vooral gezien de voortdurende ontwikkeling van regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Anti-Money Laundering (AML-)richtlijnen. Deze regelgeving vereist een gezamenlijke inspanning van beide sectoren om financiële criminaliteit, zoals witwassen en de financiering van terrorisme, effectief te bestrijden.

Een concreet voorbeeld van deze samenwerking is te zien bij het identificeren van Politically Exposed Person (PEP's). Banken zijn verplicht om zorgvuldige klantonderzoeken uit te voeren om het risico van het aangaan van zakelijke relaties met PEP's te beoordelen. Dit omvat het controleren van openbare registers en databases om de politieke blootstelling van klanten vast te stellen.

Overheidsinstanties spelen een rol bij het verstrekken van deze richtlijnen en ondersteunen banken bij het uitvoeren van controles, evenals bij het onderzoeken van verdachte transacties die verband houden met PEP's.

Naast het identificeren van PEP's, is er ook een groeiende uitdaging rondom de opkomst van digitale valuta's en de mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die daarmee gepaard gaan. Banken en overheidsinstanties moeten samenwerken om effectieve controles en rapportagesystemen op te zetten om deze nieuwe vormen van financiële criminaliteit te bestrijden.

Een ander belangrijk aspect van Compliance en Risk Management is de preventie van fraude bij overheidsinstanties. Banken spelen een cruciale rol bij het monitoren van verdachte transacties en het identificeren van mogelijke fraudepatronen die verband houden met overheidsinstanties. Door geavanceerde analyses en een effectieve samenwerking tussen banken en overheidsinstanties kunnen frauduleuze activiteiten sneller worden gedetecteerd en worden aangepakt.

Kortom, de samenwerking tussen banken en overheidsinstanties op het gebied van Compliance en Risk Management is van belang voor het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem en het tegengaan van financiële criminaliteit in alle vormen.

Databeheer en IT-analyse

In het moderne tijdperk van big data zijn geavanceerde analyses van cruciaal belang voor zowel banken als overheidsinstanties. Beide sectoren beheren enorme hoeveelheden gegevens, variërend van financiële transacties tot burgerinformatie, die een schat aan waardevolle inzichten kunnen opleveren.

Met de opkomst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, in combinatie met de toenemende beschikbaarheid van gegevens, is het potentieel voor het gebruik van geavanceerde analyses enorm gegroeid.

Voor banken is het beheer van gegevens van cruciaal belang vanwege de aard van hun activiteiten. Ze verwerken dagelijks enorme volumes aan transacties, klantgegevens en marktgegevens. Het vermogen om deze gegevens effectief te analyseren, kan helpen bij het identificeren van trends, risico's en kansen in de markt.

Bovendien spelen banken een belangrijke rol in het handhaven en de naleving van wet- en regelgeving, zoals Wwft en AML, waardoor nauwkeurige en tijdige analyses van transactiegegevens essentieel zijn voor het opsporen van verdachte activiteiten en het voorkomen van financiële criminaliteit.

Aan de andere kant beschikken overheidsinstanties over een breed scala aan informatie, variërend van belastinggegevens tot gezondheidsstatistieken en criminele patronen. Het vermogen om deze gegevens te analyseren kan helpen bij het nemen van fact based beslissingen op verschillende gebieden, zoals de volksgezondheid, openbare veiligheid en economische ontwikkeling.

Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’

Het gebruik van voorspellende analyses kan bijvoorbeeld overheden helpen bij het identificeren van opkomende gezondheidstrends en het plannen van passende interventies om de volksgezondheid te beschermen.

Het belang van geavanceerde analyses binnen zowel banken als overheidsinstanties wordt verder versterkt door de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Banken moeten voldoen aan strikte normen en voorschriften om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en het vertrouwen van de burger te behouden.

Dit vereist een grondige analyse van gegevens om te voldoen aan rapportagevereisten en verdachte activiteiten te detecteren. Aan de andere kant worden overheidsinstanties geconfronteerd met toenemende eisen op het gebied van transparantie, verantwoording en efficiëntie, wat vraagt om het gebruik van gegevensanalyses om beleidsbeslissingen te ondersteunen en middelen effectief in te zetten.

Gezamenlijke investeringen in geavanceerde technologieën, zoals big data-platforms, data-analysetools en kunstmatige intelligentie, kunnen de datamanagementcapaciteiten van zowel banken als overheidsinstanties versterken. Door samen te werken kunnen ze profiteren van elkaars expertise en middelen om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken, zoals het bestrijden van financiële criminaliteit, het verbeteren van de volksgezondheid en het bevorderen van economische groei.

Project-, Programma- en Verandermanagement

Binnen zowel banken als overheidsinstanties vinden regelmatig grote projecten plaats die gericht zijn op het implementeren van nieuwe technologieën, het herzien van beleid of het introduceren van nieuwe producten en diensten. Deze projecten kunnen variëren van het upgraden van IT-systemen tot het lanceren van nieuwe financiële instrumenten of het opzetten van nieuwe afdelingen om te voldoen aan veranderende marktomstandigheden.

Een voorbeeld van zo'n project is de uitrol van nationale identiteitsprogramma's, waarbij zowel banken als overheidsinstanties betrokken zijn. Deze programma's vereisen nauwe samenwerkingen tussen verschillende overheidsinstanties, banken en technologiepartners om de infrastructuur op te zetten voor het vastleggen en beheren van identiteitsgegevens op nationale schaal.

Dit omvat het ontwerpen en implementeren van beveiligde databases, biometrische identificatietechnologieën en interfaces voor identiteitsverificatie bij verschillende overheidsdiensten en financiële instellingen.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe financiële producten en diensten om tegemoet te komen aan veranderende behoeften van klanten en marktomstandigheden. Banken moeten voortdurend innoveren om concurrerend te blijven en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van regelgevers.

Dit kan onder meer met het lanceren van nieuwe mobiele apps voor bankieren, het introduceren van digitale betaalmethoden of het aanbieden van duurzame financieringsoplossingen. Het opzetten van dergelijke projecten vereist een grondige planning, uitvoering en beheer van middelen en risico's.

Daarnaast kunnen zowel banken als overheidsinstanties nieuwe afdelingen opzetten of bestaande afdelingen herstructureren om beter in te spelen op veranderende marktdynamiek en technologische ontwikkelingen. Zo heeft de opkomst van big data en analytics bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van speciale afdelingen binnen banken en overheidsinstanties die zich richten op data-analyse en business intelligence. Deze afdelingen spelen een belangrijke rol bij het leveren van waardevolle inzichten uit gegevens en het ondersteunen van besluitvorming op alle niveaus van de organisatie.

Het succesvol uitvoeren van dergelijke projecten vereist effectief project-, programma- en verandermanagement. Dit omvat het definiëren van duidelijke doelstellingen, het toewijzen van middelen, het beheren van stakeholders en het monitoren van de voortgang. Een samenwerking tussen banken en overheidsinstanties is van belang om ervoor te zorgen dat deze projecten op tijd worden opgeleverd, binnen het budget blijven en de beoogde resultaten worden behaald. \

Bovendien kan deze samenwerking bijdragen aan het creëren van synergieën en het maximaliseren van de impact van gezamenlijke inspanningen, zoals het bevorderen van duurzame ontwikkelingsdoelen en het versterken van de financiële inclusie.

Agile en Scrum

Binnen zowel banken als overheidsinstanties worden Agile en Scrum-methodologieën steeds meer omarmd vanwege hun vermogen om flexibiliteit, samenwerking en snelle iteratieve ontwikkeling mogelijk te maken. In deze omgevingen spelen verschillende functies een cruciale rol bij het succesvol implementeren van Agile-projecten.

Ten eerste is er de rol van de Product Owner, die verantwoordelijk is voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van de productbacklog en het vertegenwoordigen van de belangen van de klant of gebruiker. Bij banken kan de Product Owner bijvoorbeeld werken aan het ontwikkelen van een nieuwe mobiele bankier-app, waarbij hij of zij nauw samenwerkt met verschillende belanghebbenden. Denk aan klanten, marketingteams en ontwikkelaars om de functionaliteit en gebruikerservaring te definiëren en te prioriteren.

Bij de overheidssector kan de Product Owner betrokken zijn bij het ontwikkelen van een digitaal platform voor het indienen van belastingaangiften, waarbij hij of zij de behoeften van belastingbetalers vertegenwoordigt en samenwerkt met verschillende overheidsinstanties om een naadloze gebruikerservaring te garanderen.

Daarnaast zijn er rollen zoals Agile coaches en Scrum Masters, die verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de Agile-transformatie en het ondersteunen van Agile-teams bij het toepassen van de principes en praktijken van Agile en Scrum. Deze professionals spelen een sleutelrol bij het begeleiden van teams door veranderingen heen, het oplossen van obstakels en het bevorderen van een cultuur van samenwerking en continue verbetering.

Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’

Bij zowel banken als overheidsinstanties kunnen Agile coaches en Scrum Masters worden ingezet om teams te helpen bij het adopteren van Agile-werkwijzen en het behalen van optimale resultaten. Ten slotte zijn er Teamleads binnen Agile-teams, die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de activiteiten van het team, het oplossen van knelpunten en het faciliteren van de samenwerking tussen teamleden.

Deze rol is essentieel voor het succesvol uitvoeren van Agile-projecten, omdat het de teamleden in staat stelt om effectief samen te werken en gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. Teamleads bij zowel banken als overheidsinstanties spelen een cruciale rol bij het aansturen van Agile-teams en het stimuleren van een cultuur van vertrouwen, transparantie en samenwerking.

Kortom, Agile en Scrum-methodologieën bieden zowel binnen banken als overheidsinstanties een raamwerk voor het leveren van waarde aan klanten en gebruikers op een snelle, flexibele en collaboratieve manier. Het is essentieel om professionals met verschillende rollen, zoals Product Owners, Agile coaches, Scrum Masters en Teamleads, in te zetten om het succes van Agile-projecten te waarborgen en organisatorische doelstellingen te bereiken.

Waarom kiezen voor Fintri?

Door onze focus te leggen op het verbinden van het bankwezen en de overheid, kunnen professionals bij Fintri unieke kansen vinden die elders niet beschikbaar zijn. We brengen de beste aspecten van beide sectoren samen en creëren zo een platform voor innovatie en groei. Door professionals uit verschillende disciplines samen te brengen, stimuleert Fintri de uitwisseling van ideeën en expertise, waardoor deze sectoren voorzien worden van kwalitatieve professionals.

Meer weten? Lees hier hoe Fintri jouw organisatie kan helpen.