Financieel Stabiliteitscomite: hervorm de woningmarkt

08 januari 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De eerste officiële vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité was grotendeels gewijd aan de Nederlandse woningmarkt. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Het Financieel Stabiliteitscomité is in november 2012 opgericht als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie De Wit en heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen.

Hervorming Nederlandse woningmarkt

De hoge hypotheekschulden maken Nederlandse huishoudens en banken kwetsbaar en vormen een belangrijk risico voor de financiële stabiliteit in Nederland. Daarom moet worden vastgehouden aan de voorgenomen hervormingen van de financiering van de eigen woning. Dat is de belangrijkste conclusie van het nieuwe Financieel Stabiliteitscomité.

In het verslag van de vergadering wordt de impact van de hoogte van de hypotheekportefeuilles benadrukt. Vanwege de omvang van de hypotheekportefeuilles kunnen banken een substantieel deel van deze portefeuilles niet met deposito's financieren. De relatief grote afhankelijkheid van marktfinanciering die daarvan het gevolg is, maakt banken kwetsbaar. Professionele financiers zijn sinds de crisis minder bereid om te investeren in hypotheekportefeuilles van Nederlandse banken, die daardoor op hun beurt terughoudender zijn bij het verstrekken van hypothecair krediet.

Voor de financiële stabiliteit in Nederland acht het comité het daarom van fundamenteel belang dat deze kwetsbaarheden worden aangepakt. In 2013 worden enkele maatregelen van kracht die daar een substantiële bijdrage aan leveren. Het comité verwelkomt deze maatregelen, omdat zij belangrijke stappen zijn op weg naar een structureel gezondere woning- en hypotheekmarkt.