NVB: Banken willen zorg over renteswap wegnemen

02 juni 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

Banken doen er alles aan om mogelijke zorgen bij ondernemers over hun rentederivaten weg te nemen. Dat meldt de Nederlandse Verenging van Banken (NVB). Als een bank constateert dat de dienstverlening bij een individuele klant in het verleden niet passend is geweest dan wordt er zoveel mogelijk gezocht naar een oplossing op maat. Het aantal klachten over renteswaps is tot nu toe gering, meldt de NVB. De Autoriteit Financiële Martkten (AFM) ziet er op toe dat banken passende oplossingen bieden voor MKB-klanten die niet goed zijn voorgelicht en mogelijk financiële schade leiden door hun rentederivaat.

Onderzoek AFM naar rentederivatendienstverlening

Begin 2014 heeft de AFM, op basis van onderzoek bij niet-professionele MKB-ondernemingen, banken aanbevelingen gedaan om tot betere rentederivatendienstverlening te komen. Uit het onderzoek bleek dat MKB-bedrijven niet altijd goed zijn voorgelicht over het feit dat hun derivaat ook een negatieve waarde kon krijgen. De AFM heeft het in deze situaties over niet-passende of onzorgvuldige dienstverlening.

De AFM vindt dat er snel zicht moet komen in de mate waarin in individuele gevallen sprake is geweest van niet-passende en/of onzorgvuldige dienstverlening. In deze gevallen kunnen MKB-ondernemingen financiële schade lijden, bijvoorbeeld wanneer het derivaat voortijdig beëindigd wordt of een hoger onderliggend bedrag afdekt dan de bijbehorende financiering (overhedges).

NVB - Renteswaps

NVB: Zorgen zoveel mogelijk wegnemen

Om mogelijke zorgen weg te nemen toetsen banken in overleg met de AFM of sprake is geweest van passende dienstverlening, aldus de NVB. De eerste aandacht gaat hierbij uit naar kleinere financieringen van minder dan €1 miljoen en ondernemers waarbij de continuïteit onder druk staat. Een klant die reden heeft om te twijfelen of de dienstverlening passend is geweest, wordt gevraagd contact op te nemen met zijn bank. Als een bank constateert dat de dienstverlening bij een individuele klant in het verleden niet passend is geweest dan wordt er zoveel mogelijk gezocht naar een oplossing op maat.

Omvang van het aantal verkochte rentederivaten

Er staan momenteel ongeveer 17.000 rentederivaten uit bij niet-professionele MKB-ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Het onderliggende bedrag aan financiering waar deze derivaten betrekking op hebben is circa €26 miljard. De huidige waarde van deze uitstaande derivaten was in april 2014 €2,7 miljard negatief. 

Op basis van deze aantallen concludeert de NVB dat de omvang beperkt is: "Van de ruim 1  miljoen MKB bedrijven hebben minder dan 17.000 ondernemers gebruik gemaakt van een rentederivaat".

Weinig klachten

Uit een inventarisatie van de NVB onder haar leden blijkt dat er op dit moment minder dan 130 klachten in behandeling zijn over financieringen van ondernemers die ook een rentederivaat hebben. Hiervan zijn er 20 voorgelegd aan de rechter. De klachten gaan lang niet altijd specifiek over het rentederivaat maar betreffen de financiering als geheel.