Gita Salden wil met BNG Bank partner van de publieke sector zijn

19 januari 2021 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het afgelopen jaar heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. De bank heeft een geschiedenis met maatschappelijke impact als leidraad. De bank richt zich nu exclusief op  het publieke domein in Nederland om meer maatschappelijke impact te creëren dan ze al deed. Banken.nl sprak onlangs met CEO Gita Salden, die nader inging op de strategische verfijning bij BNG Bank. 

Al sinds de oprichting in 1914 is BNG Bank er voor het publieke belang. Die eerste jaren vormden een uitdagende tijd, niet in de laatste plaats vanwege de Eerste Wereldoorlog waarin het neutrale Nederland een eiland van relatieve rust vormde in een zee van dood en verderf. In zekere zin was de Gemeentelijke Credietbank – zoals deze bij de oprichting heette – gebaseerd op het model van de Belgische kredietbank Crédit Communal. Deze bestond al sinds 1860 en was evenals in Nederland het gevolg van een decennialange ontwikkeling waarin het Rijk steeds meer taken richting de gemeenten schoof, waaronder armoedebestrijding en onderwijs.

Een goede eeuw later is BNG Bank een logische en betrouwbare partner voor organisaties die een publiek belang dienen. Zoals veel banken streeft de bank inmiddels een ‘purpose’ na, een missie. Bij BNG Bank luidt deze purpose: ‘Gedreven door maatschappelijke impact’. Deze purpose symboliseert de aanscherping van de reeds bestaande strategie.

Gita Salden, Chief executive officer, BNG Bank

“Door de jaren heen is BNG Bank maatschappelijke impact steeds breder gaan zien. Neem bijvoorbeeld de boer die investeert in een weide vol zonnepanelen. Dat heeft maatschappelijke impact, maar een boer is geen onderdeel van het publiek domein”, legt Gita Salden uit, sinds 2018 CEO van BNG Bank. “We hebben de keuze gemaakt om ons exclusief te richten op het publieke domein. Daar hebben wel al een sterke positie en op die manier denken we meer impact te kunnen maken.” 

Er is dus niet echt sprake van een revolutie, eerder een evolutie. BNG Bank hoeft ook geen grote portefeuilles af te stoten, het gros bevindt zich immers al in het publieke domein. 

Een purpose hebben is één, ernaar handelen is twee. Daarvan is ook Salden zich bewust. “De valkuil is dat ik als een CEO een mooi verhaal vertel, zonder dat we daar als organisatie recht aan doen. Het gaat erom dat alle medewerkers het verhaal ervaren en ook herkennen. Anders blijft het maar een stukje tekst op een website.”

Ons Kompas Naar Impact 

BNG Bank heeft daarom ‘Ons Kompas Naar Impact’ opgesteld. Via dit programma gaan medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar in gesprek over zaken waar men trots op is, waar men energie van krijgt en natuurlijk ook waar verbeteringen te behalen zijn. “Je moet iets ervaren om het te kunnen uitdragen. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs, dat ben ik niet per se zelf. We moeten mensen activeren en mobiliseren.”

Iets waar BNG Bank veel profijt uit trekt is het feit dat veel medewerkers lange tijd werkzaam zijn voor de bank. Deze betrokkenheid komt over het algemeen voort uit de wens om maatschappelijk relevant werk te doen. Voor veel mensen is werken bij BNG Bank een hele bewuste keuze. 

Salden erkent dat lange dienstverbanden ook een keerzijde hebben. “Blijf je als organisatie wel fris en alert genoeg? Dat is iets waarover we voortdurend met elkaar praten. En dat moet ook, want de financiële sector is constant in beweging. Sommige functies verdwijnen waar nieuwe functies verschijnen, de verwachtingen van klanten veranderen, er komen nieuwe technologieën. Je moet veerkrachtig blijven als mens en als organisatie. Veel mensen vinden het ook prettig als ze zich kunnen blijven ontwikkelen, dat zien we terug in de interne mobiliteit bij nieuwe vacatures.” 

De publieke sector en corona 

Net als elke andere bank heeft BNG Bank maar om te gaan met Covid-19. Als er dan toch ergens een zilver lijntje is aan Covid-19 dan is dat volgens Salden dat het virus heeft gezorgd voor een herwaardering van het belang van de publieke sector. “Dat besef is heel sterk gegroeid. We zien het terug in alle verkiezingsprogramma’s van links tot rechts. Ze onderstrepen allemaal het belang van de rol van gemeenten in het ondersteunen van de maatschappij.” 

“Kijk bijvoorbeeld ook naar de zorg, naar ziekenhuizen en verpleeghuizen. Nederlanders hebben letterlijk geapplaudisseerd voor iedereen die in de zorg werkt. Dan heb je nog het onderwijs, dat ook flink moet incasseren door corona. We proberen zo dicht mogelijk op onze klanten te zitten en hen te ondersteunen. Dat is nu belangrijker dan nieuwe klanten werven. De gemeenten en zorginstellingen hebben steun nodig, en krijgen die in eerste instantie vanuit het rijk en de zorgverzekeraars. Wij doen wat wij kunnen vanuit onze rol.” 

Het verlenen van betaalpauzes is één van de dingen die BNG Bank voor klanten gedaan heeft, als onderdeel van een sectorbrede aanpak. De echt grote en structurele effecten liggen volgens Salden echter op een hoger niveau, op rijksniveau. “Je moet wel blijven nadenken over wat het juiste instrument is. Onze klanten moeten weten dat ze kunnen rekenen op hun bank als die nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld financiering tegen scherpe tarieven. Ondanks dat het een tumultueus jaar was, waren we altijd in staat om financiering te verstrekken. We zijn een hele veilige bank en goed gekapitaliseerd. Dat draagt sterk bij aan vertrouwen.” 

Het principe van kunnen rekenen op de bank wanneer dat nodig is komt terug in de versterking van het klantpartnerschap dat BNG Bank nastreeft. “We zijn een partner waarop klanten willen en ook kunnen rekenen. Achter Ons Kompas Naar Impact zit bovendien een hogere ambitie. Een ambitie waarbij we onze klanten actief benaderen.” 

Vanwege het hoge aantal gemeenten dat BNG Bank financiert beschikt men over een waardevolle stroom aan informatie. Expertise waarmee de bank volgens Salden meer mee kan en moet doen. “Warmtenetten zijn een mooi voorbeeld. We hebben er daar een aantal van gefinancierd bij verschillende gemeenten. Warmtenetten zijn complex en actueel tegelijkertijd. Hoe pak je dit aan, waar zitten de risico’s, waar gaat het fout, wat zijn de succesverhalen? Daarmee benaderen we actief de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is zonde van het geld en van de inspanning als iedereen voortdurend zelf het wiel aan het uitvinden is. De gemeenten die ik spreek waarderen dat ook. Zij stellen prijs op een partner, een publieke reisgenoot om samen mee op te trekken bij maatschappelijke vraagstukken.” 

Sustainable Development Goals 

Ten slotte spreekt Salden nog over de Sustainable Development Goals, de opvolger van de Millenniumdoelen van de VN. BNG Bank richt zich op vier van deze SDG’s, waarvan er in totaal zeventien zijn. Dit zijn Goede gezondheid en welzijn (3), Kwaliteitsonderwijs (4), Betaalbare duurzame energie (SDG 7) en Duurzame steden en gemeenschappen (11). 

“Ze zijn alle zeventien even belangrijk, maar je kunt je niet specialiseren op alle zeventien. Je moet dus keuzes maken en dat is wat we met de aanscherping van onze strategie doen. We willen onze kennisopbouw niet teveel versnipperd laten worden. Waar we al goed in zijn, daar willen we zitten bij onze klanten. Een onderwerp als duurzame steden bijvoorbeeld past uitstekend bij BNG Bank.” 

Het kan best bewerkelijk zijn om vooruitgang te meten op zulke brede doelen. BNG Bank kan echter terugvallen op een nieuw gemeenschappelijk datafundament dat in de afgelopen jaren ontwikkeld is. “Het datafundament helpt ons om onze strategische aanscherping expliciet te maken en erover te kunnen rapporteren. Je moet kunnen laten zien wat je doet. Naast de rapportage over onze financiële cijfers wil ik net zo mooi kunnen vertellen over de maatschappelijke impact die we gemaakt hebben en dat met behulp van data kunnen onderbouwen”, besluit Salden.