Financiële sector ondertekent commitment aan Klimaatakkoord

11 juli 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

De financiële sector heeft gisteren formeel haar betrokkenheid bij het Klimaatakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders zetten in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag hun handtekening. Dat commitment uit zich enerzijds in het financieren van de energietransitie en anderzijds in het meten van de CO2-afdruk van hun investeringen en beleggingen. 

In 2030 een reductie van 49% van de CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 1990. Dat is de doelstelling van het Klimaatakkoord zoals het in december gepresenteerd werd door klimaatpaus Ed Nijpels. Om dat doel te bereiken zijn enkele honderden maatregelen gepresenteerd, waarbij de medewerking wordt gevraagd van burgers, maar ook van alle bedrijfssectoren die de Nederlandse economie kent. Dus ook de financiële sector. 

Inspanningsverplichting

De financiële sector speelt een voorname rol in de uitvoering van de energietransitie. In de eerste plaats door het financieel mogelijk maken van de uit te voeren maatregelen, die enorme sommen geld gaan kosten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt in een verklaring dat de betrokken partijen een inspanningsverplichting aanvaarden binnen de kaders van wet- en regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen. 

Naast een rol als financier willen financiële partijen ook kijken naar de invloed van hun eigen investerings- en beleggingsportefeuilles op het klimaat. Dat wordt een uitdagende zoektocht naar het vinden van een optimale balans tussen rendement en duurzaamheid. De verwachting is echter dat die twee in de komende decennia steeds meer naar elkaar toe gaan groeien omdat het door regelgeving steeds minder aantrekkelijk wordt om te investeren in conventionele niet-duurzame projecten of bedrijven. Om te bepalen wat wel en niet klimaatvriendelijk is moeten financiële instellingen eerst hun eigen financieringen en beleggingen in kaart brengen. In het kader van transparantie willen financiële partijen vanaf het boekjaar 2020 daarover publiekelijk rapporteren.  

Het in kaart brengen van een CO2-voetafdruk is één, daar wat aan doen is nog altijd twee. Het staat nog niet in steen gebeiteld wat de partijen dan concreet willen gaan doen. Dat moet uiterlijk in 2022 wel het geval zijn. In dat jaar moet iedereen zijn actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 voor al hun relevantie financieringen en beleggingen bekend hebben gemaakt. Het lijkt een open deur dat wie eerder begint ook eerder op schema ligt.  

Maatschappelijke positie

Triodos Bank is één van de financiële partijen die verheugd is over de stappen die gezet worden, maar ziet ook ruimte voor verdere aanscherping. “We zien de gemaakte afspraken als grote winst, omdat nu ook de financiële sector echt werk zal maken van de transitie naar een duurzame economie”, zegt COO Jellie Banga. “Dit doet recht aan onze maatschappelijke positie en aan de urgentie van het klimaatprobleem. Triodos Bank heeft zich hier daarom sterk voor gemaakt. Desondanks biedt het commitment nog wel ruimte voor een slechts beperkte afbouw van fossiele assets. We zullen ons ervoor blijven inzetten dat de sector als geheel alle fossiele assets afstoot.”