First Consulting helpt financiële instelling met transitie naar Agile werkwijze

07 juni 2016 Banken.nl 5 min. leestijd

First Consulting heeft recentelijk een financiële instelling (organisatie als Achmea, ING, ABN AMRO, Aegon, SNS) geholpen de eerste stap te zetten om de speed-to-market van IT ontwikkelingen te versnellen. Om dit te bereiken is gekeken naar hoe de Agile werkwijze past in het huidige besturingsmodel en onderliggende software-implementatie processen. Hierbij zijn knelpunten naar voren gekomen die een scaled Agile model in de weg staan en die opgepakt moeten worden om Agile effectief en op grotere schaal in te bedden in de organisatie. 

Achtergrond
Een financiële instelling biedt allerlei producten aan voor verschillende klanten (zowel consumer als corporate), maar de snelheid waarmee nieuwe producten op de markt gebracht worden laat te wensen over, mede door te weinig flexibiliteit en trage levering van IT implementaties. Dit leidt mogelijkerwijs tot marktaandeelverlies. Zeker gezien een aantal partijen in staat is gebleken sneller nieuwe productinnovaties te lanceren. Daarnaast neemt de druk van nieuwe toetreders (Fintech) toe.

Dit alles vraagt om een herbezinning van het huidige besturingsmodel en processen. Daarbij is het cruciaal dat het IT-landschap minder complex wordt en dat business en IT dichter bij elkaar komen te staan. Het eerste is een probleem waar veel financiële instellingen mee worstelen. Zij kennen vaak complexe legacy-IT landschappen met een backbone van inflexibele en moeilijk aanpasbare kernsystemen en leverancierspakketten, versnipperde functionaliteit in systemen, en een spaghetti van koppelingen (‘alles hangt aan alles vast’). Dit zorgt vaak voor trage en dure IT projecten. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het invoeren van compliancy aanpassingen, die niet altijd direct waarde toevoegen aan productintroducties. Ook sluiten de gerealiseerde resultaten vaak niet aan bij de verwachtingen van de business. Het bij elkaar brengen van de business en IT is dan ook een bekend vraagstuk. Zeker voor sterk IT-gedreven organisaties zoals financiële instellingen is dit een belangrijk verbeterpunt.

First Consulting helpt met transitie naar agile werkwijze

De aanpak: gezamenlijk vaststellen van de ambitie en het aanpassen van processen om een stap te zetten richting Agile werken
Om tot snellere IT-ontwikkeling en betere aansluiting met de business te komen is gekozen om de Agile software ontwikkelmethode te implementeren. Dit is een werkwijze waarbij samen met de business iteratief, in korte afgebakende sprints, software wordt opgeleverd. In 3 weken is de visie en ambitie vastgesteld voor een Agile uitrol. Hierin is rekening gehouden met de specifieke context van de financiële instelling zoals doelstellingen, leveranciersmodel, en business betrokkenheid. Daarnaast is ook de mate waarin de organisatie reeds Agile werkt, het volwassenheidsniveau, vastgesteld om een eenduidig startpunt te definiëren.

Samen met de klant zijn een aantal werkstromen gedefinieerd om de grootste knelpunten met de Agile werkwijze te ondervangen. Dit is het besturingsmodel (inclusief budget allocatie), leveranciers-management (sourcing), risicomanagement, facilities en tooling voor continuous integration en continuous deployment. Binnen een paar weken zijn een aantal procesverbeteringen voorgesteld. Daarnaast zijn parallel assessments uitgevoerd van het huidige IT- en business landschap. Dit heeft geleid tot de keuze voor een aantal pilot projecten om de “agile way of working” gefaseerd in te bedden in de organisatie.

Het resultaat
Deze opdracht heeft een drietal concrete resultaten opgeleverd, te weten:

  1. Beter begrip van wat agile is en welke veranderingen het met zich mee brengt in de organisatie;
  2. Inventarisatie van benodigde aanpassingen in een aantal processen die het agile werken bemoeilijkten (waaronder allocatie van budgetten, afspraken met leveranciers en facilitaire ruimtes);
  3. Een aantal gedefinieerde pilots waarmee is gestart.

De belangrijkste geleerde lessen zijn:

  1. Buy-in en mandaat van senior management is cruciaal, zowel aan de business als IT zijde;
  2. Kaders en richtlijnen zijn benodigd om gericht te kunnen veranderen. Ook belangrijk om te benoemen wat nog niet wordt veranderd;
  3. De drijvende kracht moet komen vanuit de operationele werkvloer. Daar moet het gaan leven en samenkomen;
  4. Start de implementatie van agile klein en schaal dan op; ga niet eindeloos definiëren en ontwerpen, maar ook gewoon doen;
  5. Blijf (ook bij de implementatie van agile zelf) continu leren en verbeteren en neem de tijd om dit te doen.

Diensten van First Consulting
Bovenstaande case is een voorbeeld van een project dat First Consulting uitvoert binnen de thema’s Process en Business Implementation. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom drie thema’s: Process | Business Implementation | Technology.

Bekijk de profielpagina van First Consulting op Banken.nl