DNB eist vertrek van Delta Lloyd CFO Emiel Roozen

23 december 2014 Banken.nl 4 min. leestijd

De Nederlandsche Bank eist het vertrek van de financieel directeur van Delta Lloyd voor 1 januari 2016. Volgens DNB heeft Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties uitgevoerd, waarbij financieel voordeel is behaald. Naast het 'heenzenden' van de CFO legt DNB ook een boete op van €22,8 miljoen. Delta Lloyd vindt dat deze maatregelen zijn gebaseerd op onjuiste aannames en stapt naar de rechter.

Aanleiding
Op 2 juli 2012 heeft DNB een vaste rekenrente ingevoerd voor de berekening van verzekerings­verplichtingen met een looptijd langer dan 20 jaar. In de week voor invoering van die rekenrente heeft Delta Lloyd besloten de afdekking van haar renterisico terug te brengen. DNB heeft een onderzoek uitgevoerd of de besluitvorming van Delta Lloyd destijds in overeenstemming was met de eisen die worden gesteld aan de zogeheten beheerste bedrijfsvoering. Volgens de toezichthouder heeft Delta Lloyd in 2012 een onzorgvuldige beslissing genomen om de afdekking van het renterisico terug te brengen, een week voordat DNB de vaste rekenrente instelde.DNB meent dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.

Emiel Roozen - Delta Lloyd

De Raad van Commissarissen (RvC) van Delta Lloyd heeft bij de start van het onderzoek door DNB een eigen onderzoek naar dezelfde feiten en omstandigheden ingesteld. Hierbij heeft de RvC gebruik gemaakt van externe juridische en accountancy expertise.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd Jean Frijns: "Dat wij u moeten informeren over een verschil van inzicht met DNB is voor Delta Lloyd niet gemakkelijk. Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd. Wij twijfelen er niet aan dat Delta Lloyd steeds in het belang van alle stakeholders heeft gehandeld. Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen. Wij zullen ons blijven inzetten voor een constructieve toezichtrelatie met DNB en het vergroten van het onderling vertrouwen. Wij doen dit alles met het volste vertrouwen in dit bedrijf, zijn bestuurders en medewerkers."

Maatregelen DNB

DNB heeft op basis van haar onderzoek aan Delta Lloyd een boete opgelegd ter hoogte van €1,2 miljoen welke wordt verhoogd met het volgens DNB door Delta Lloyd Leven genoten financiële voordeel van €21,6 miljoen, in totaal €22,8 miljoen.

DNB heeft op basis van de onderzochte feiten de CFO van Delta Lloyd opnieuw beoordeeld op zijn 'geschiktheid'2. DNB verbindt daaraan de conclusie dat Delta Lloyd CFO Emiel Roozen per uiterlijk 1 januari 2016 moet wegsturen. DNB heeft geconcludeerd dat de 'betrouwbaarheid'2 van Emiel Roozen buiten twijfel staat.

Uitkomst onderzoeken RvC Delta Lloyd

De RvC interpreteert de geconstateerde feiten en omstandigheden anders dan DNB en komt ook tot andere conclusies. Volgens Delta Lloud waren de handelingen niet in strijd met wet- en regelgeving en waren in lijn met haar eigen risicobeleid en gericht  op de belangen van haar stakeholders,

Delta Lloyd heeft naar aanleiding van haar eigen onderzoek verder vastgesteld dat op het gebied van risicobewustzijn, compliance en interne governance verbeteringen mogelijk zijn. In lijn met best practices binnen financiële ondernemingen zal versterking van de risicomanagementfunctie op alle niveaus worden doorgezet, inclusief Raad van Bestuur, aldus Delta Lloyd.

Daarbij is het de intentie van de RvC binnenkort een Chief Risk Officer (CRO) voor te dragen. De genomen maatregelen naar aanleiding van zijn onderzoek acht de RvC adequaat en toereikend. De zeer verstrekkende maatregelen van DNB, zoals heenzending van de CFO, zijn in de ogen van de RvC niet gerechtvaardigd en disproportioneel.

Juridische procedure en impact maatregelen

De gevolgen voor Delta Lloyd zijn ingrijpend en naar de mening van de RvC te vergaand. Om die reden heeft Delta Lloyd besloten om de door DNB getroffen maatregelen voor te leggen aan de rechter. Delta Lloyd zal de rechter vragen te oordelen over de interpretatie van de feiten en de daaraan te verbinden conclusies, waaronder de "heenzending" van de CFO en (de berekening van de totale hoogte van) de boete.

De RvC heeft zijn vertrouwen in Emiel Roozen uitgesproken. Emiel Roozen is op 22 mei 2014, met instemming van DNB, herbenoemd als CFO en zal dan ook hangende de juridische procedure in functie blijven.