‘Diversiteit aan de top maakt banken beter’

10 mei 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De bancaire sector blijkt nog altijd een mannenwereld. Van de 361 CEO-benoemingen tussen 2020 en 2022 bij ‘significant institutions’ (SI’s) die direct onder toezicht staan bij de Europese Centrale Bank, waren er meer dan 300 man. In diezelfde periode was slechts 36% van alle benoemde bestuursleden een vrouw. Waarom is dat een probleem? Frank Elderson (RvB-lid) en Elizabeth McCaul (RvC-lid) van de ECB geven antwoord.

Elderson en McCaul starten hun betoog door te stellen dat raden van besturen met een evenwichtige genderbalans simpelweg betere zakelijke beslissingen nemen. De vraag verdient volgens het tweetal dan ook de aandacht, te meer omdat het de verantwoordelijkheid is van de ECB om banken te controleren of ze wel de beste voorwaarden scheppen om goede beslissingen te maken.  

Vanuit dat oogpunt hebben de ECB-bestuursleden data verzameld over het governancebeleid bij SI’s. De gegevens zouden een teleurstellend beeld laten zien. Hoewel de RvB’s van banken wel degelijk diverser zijn geworden, zou uit de data vooral blijken dat de genderdiversiteitsambities slechts mondjesmaat zijn opgeschroefd – van 32% in 2020 tot 34% eind 2022.

Frank Elderson, lid van Raad van Bestuur, ECB

Waar de feitelijke doelstellingen al als teleurstellend bestempeld worden, zou een groot deel van de banken deze niet eens halen. Elderson en McCaul stippen aan dat een derde van de SI’s zijn genderdiversiteitsdoelen niet heeft gehaald. Waar het bestuur van 28 banken ‘vrouwelijker’ is geworden, is dat bij 16 banken juist minder geworden. Wijzend op het benoemingspercentage van vrouwelijke bestuursleden, betwijfelt het tweetal of de diversiteitsdoelstellingen op korte termijn wel behaald kunnen worden.

Topprioriteit

“Het is gewoon niet goed genoeg”, concluderen Elderson en McCaul. Met het oog op goed bestuur zouden banken volgens het tweetal het genderdiversiteitsproces moeten versnellen. Waar de ECB sinds 2021 al aanstuurt op een versnelling van dit proces, kondigt het duo aan dat de Europese toezichthouder het diversiteitsbeleid van banken voor 2023-25 wederom tot topprioriteit heeft bestempeld.  

Wanneer de ECB tijdens het ‘fit and proper proces’ tekortkomingen in het diversiteitsbeleid vaststelt, zullen banken een aanbevelingsbrief ontvangen hoe zij de geconstateerde tekortkomingen kunnen aanpakken en hoe ze wel aan de doelstellingen kunnen voldoen.

Daarnaast zal het diversiteitsbeleid bij het ‘Supervisory Review and Evaluation Process’ – waarin banken gecontroleerd worden of ze in staat zijn om potentiële risico’s aan te pakken – ook onder de loep genomen worden. “Wij blijven genderdiversiteit als prioriteit zien als het gaat om intern bestuur.” Elderson en McCaul benadrukken daarbij dat de ECB de bevoegdheid heeft om bij banken aan te sturen op een ‘diversificatie’ van het bestuur.

Elizabeth McCaul, Lid van Raad van Commissarissen, ECB

Kuddedenken voorkomen

“Wij willen simpelweg dat de raden van bestuur evenwichtig zijn samengesteld”, vervolgt het tweetal hun betoog. “Niet alleen omdat dit eerlijk is, maar ook omdat dit het bestuur verbetert.” Een genderevenwichtig bestuur zou over een breder scala aan standpunten, meningen, ervaringen, percepties, waarden en achtergronden beschikken. “Cruciaal om groepsdenken te stimuleren en kuddedenken te voorkomen.”

Het tweetal wijst erop dat genderbalans niet alleen een prioriteit is voor de ECB, ook Europese wet- en regelgevers zullen zich hier op richten. Zo legt de EU in zijn ‘Women on Boards Directive’ de diversiteitslat op 40%. Banken moeten dus aan bak en de ECB zal hen daar actief op wijzen.

“Wij zullen er hardnekkig op toezien dat banken geloofwaardigere en ambitieuzere diversiteitsdoelstellingen stellen en deze ook verwezenlijken”, stellen Elderson en McCaul tot slot. Het verbeteren van de genderdiversiteit is niet alleen in het belang van de banken, maar ook van het grote publiek. Een divers bankbestuur garandeert beter geïnformeerde besluitvorming. En dat betekent veiligere banken voor iedereen in Europa.”