ABN AMRO: 'Banken moeten beter inspelen op financiële behoefte van vrouwen'

24 februari 2022 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

“Nederlandse vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun financiële adviseur of dat financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften.” Het is de harde conclusie in het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’ van ABN AMRO, McKinsey en Better Future. In het onderzoek zijn de obstakels in kaart gebracht die vrouwen in verschillende levensfases ervaren als het gaat om hun financiën.

Zo stelt bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën, terwijl 40% van de mannen in een vergelijkbare situatie vindt dat banken dit juist wél kunnen. De uitkomsten laten volgens ABN AMRO zien dat het cruciaal is om financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.

Uit het onderzoek blijkt dus dat vrouwen zich onvoldoende bediend of ontevreden zijn over hun financiële dienstverlening. “Dit is naast vervelend óók een gemiste kans”, stellen de onderzoekers. Financieel advies dat beter aansluit op de behoeften kan wereldwijd namelijk ruim €611 miljard aan extra inkomsten opleveren. Twee op de drie vrouwen in de grootste economieën (waaronder Nederland) geven echter aan dat financiële adviseurs hen niet begrijpen of onvoldoende ondersteunen met passend financieel advies.

Various groups of people experience barriers

De bank heeft onderzoek verricht naar de verschillen tussen vrouwen en mannen, door zowel kwantitatief als kwalitatief vijf focusgroepen te onderzoeken: vrouwen met een krappe beurs, vrouwen met een bovengemiddeld inkomen of vermogen, vrouwelijke ondernemers en jonge vrouwelijke professionals. In het onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke drijfveren zij in verschillende levensfasen hebben en tegen welke (financiële) barrières zij hierbij aanlopen.

Alle geledingen van de samenleving

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onvoldoende begrepen voldoen door hun bank of financiële adviseur”, legt Chantal Korteweg (directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO) uit. “Het is daarom belangrijk dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoeften die vrouwen in verschillende fasen van hun leven hebben. Dit vraagt om duidelijke en toegankelijkere communicatie én om producten die passen bij de wensen van vrouwen.”

“Bovendien helpt het als adviseurs zich goed kunnen verplaatsen in de behoeften van vrouwen en écht nieuwsgierig zijn naar hun wensen. We zien dat vrouwen in alle geledingen van de samenleving, ongeacht hun inkomensniveau, tegen vergelijke belemmeringen aanlopen. Een gebrek aan persoonlijk advies wordt door meerdere groepen vrouwen als een gemis ervaren.”

Women on a tight budget

Zo blijkt uit het onderzoek dat vrouwen met een krappe beurs een grotere afstand tot hun bank voelen dan mannen in een vergelijkbare situatie. Bovendien worstelt deze groep meer met het opzij zetten van geld en geven zij aan dat het aan kennis en opleiding ontbreekt om financiële producten te doorgronden. Slechts 27% verwacht dat hun bank goed kan helpen bij het op orde brengen van hun financiën, sparen voor de toekomst en pensioenopbouw, terwijl dit voor vier op de tien mannen uit dezelfde focusgroep geldt.

Ook vermogende vrouwen voelen zich onbegrepen: twee op de drie vinden namelijk dat de financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Het grootste struikelblok is een gebrek aan financiële producten die het (toekomstige) vermogen van hun gezin beschermen. Tevens hebben zij vaker behoefte aan beleggingsproducten met een langere beleggingshorizon en zijn zij meer dan vermogende mannen geïnteresseerd in duurzame investeringen met een positieve maatschappelijke impact.

Kapitaal aantrekken lastiger

Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland rap groeit, lopen ook zij tegen tal van financiële barrières aan. Deze focusgroep stelt dat het gebrek aan persoonlijk advies ervoor zorgt dat het voor vrouwen moeilijker is om een onderneming op te richten. Dit geldt voor bijna zes op de tien vrouwen, terwijl dit voor minder dan de helft van mannen opgaat. Hierdoor lijkt het volgens de onderzoekers minder waarschijnlijk dat vrouwen een eigen bedrijf starten – 9% tegenover 12,4% van de mannen – en is de kans drie kleiner dat zij hun bedrijf langer dan 3,5 jaar voortzetten.

Key barriers experienced by femaile entrepreneurs

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben (69%) met het aantrekken van kapitaal dan mannen (59%). De focusgroep geeft aan dat het hen vaak ontbreekt aan rolmodellen of een mentor aan wie ze zich kunnen spiegelen. Ook hebben zij meer behoefte aan geschikte netwerkbijeenkomsten. Dat geldt voor ruim vier op de tien vrouwen in vergelijking met ongeveer een derde van de mannen.

Win-win situatie

Korteweg benadrukt dan ook dat het realiseren van gelijke kansen binnen de bancaire sector een relevant onderwerp is. “Voorlopige berekeningen laten zien dat alleen al het terugbrengen van het aantal vrouwen met een krappe beurs tot een vergelijkbaar aantal mannen in dezelfde situatie, de samenleving tussen €13 en €30 miljard aan extra inkomsten kan opleveren.”

“Nu de verschillen transparant zijn, is het belangrijk dat alle spelers in het ecosysteem – financiële instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – samenwerken om barrières tot bankieren en financieren weg te nemen. Met een meer inclusieve financiële dienstverlening in Nederland kunnen we de kansen van vrouwen zo vergroten en wordt een groot economisch potentieel benut. Een win-win situatie”, besluit Korteweg.