Rabobank: Rentederivaten doen wat ze moeten doen

12 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rentederivaten staan ter discussie. Volgens de Rabobank doet het product wat ze moet doen. Ondernemers die de renterisico’s bij een variabele (Euribor) lening willen beperken om zo de rentelasten op een acceptabel niveau te houden, kunnen daarvoor een rentederivaat inzetten. Het meest voorkomende rentederivaat is de renteswap. De ondernemer betaalt de vaste rente onder de renteswap, ongeacht of de marktrente stijgt of daalt, en de bank betaalt de variabele marktrente. De renteswap beschermt tegen een stijgende rente, maar de klant profiteert niet van een dalende rente. Het derivaat doet wat het moet doen: renterisico beperken en zekerheid bieden voor de ondernemer, aldus de Rabobank.

Geen verandering geen kosten

Voor ondernemers verandert er niets, zolang de bij het rentederivaat behorende financiering niet verandert. Ook niet als door rentedaling na afsluiting van de renteswap de marktrente lager is dan de afgesproken swaprente en er sprake is van een negatieve marktwaarde. Een eventuele tussentijdse positieve of negatieve markwaarde hoeft niet te worden afgerekend. Een negatieve marktwaarde is voor de bank geen grond om een lening op te zeggen. Aan het eind van de looptijd van het derivaat loopt de marktwaarde terug naar nul en zijn er voor de ondernemer geen kosten of opbrengsten meer uit hoofde van het derivaat, aldus de Rabobank. 

Rabobank - Rentederivaten

Verandering gekoppelde financiering brengt kosten

Anders is het als de financiering onder een renteswap tussentijds verandert of eindigt; op dat moment moet conform het derivatenbeleid van veel banken de renteswap (deels) worden beëindigd. Is op het moment van tussentijdse beëindiging van de renteswap de marktrente lager dan de afgesproken swaprente (negatieve marktwaarde) dan brengt dat kosten met zich mee. Kosten die voor rekening komen van de klant. Zoals bij een tussentijdse beëindiging van een vastrentende lening de bank vergoedingsrente (boeterente) in rekening brengt bij de klant als er sprake is van een lagere marktrente.

Verandering gekoppelde financiering kan ook positief uitvallen

Indien de marktrente hoger is dan de afgesproken swaprente op het moment van tussentijds beëindigen van een renteswap (positieve marktwaarde), dan wordt dit bedrag door de bank aan de klant uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot bij een vastrentende lening, waar de klant bij een hogere marktrente geen vergoeding krijgt van de bank, aldus de Rabobank.