Stabiel eerste kwartaal voor KAS BANK

24 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

KAS BANK heeft een stabiel eerste kwartaal van 2014 achter de rug. De rentebaten stegen beperkt als gevolg van een beperkte opleving van de korte rente en een licht teruglopende liquiditeit in de Europese markten. Hoewel geen sprake is van een normalisatie van de rentetarieven leiden beperkte schommelingen reeds tot een positief effect op de rente inkomsten van de bank.

Introductie nieuwe Europese wetgeving

De introductie van nieuwe Europese regelgeving zowel voor beheerders van fondsen als voor de procedures rondom derivatenafhandeling (AIFMD en EMIR) leidt tot extra commerciële activiteit voor KAS BANK. Een aanzienlijk deel van deze nieuw getekende zaken gaat vanaf het tweede halfjaar van 2014 omzet genereren voor de bank, omdat de meeste nieuwe regelgeving vanaf dat moment in Europa van kracht wordt. Pensioenfondsen, verzekeraars en fondsbeheerders zijn zich niet altijd bewust van het dwingende karakter van de nieuwe regelgeving, waardoor zij in de loop van dit jaar alsnog verrast kunnen worden door de nieuwe regels.

Stabiel eerste kwartaal voor KAS BANK

Reorganisatie loopt volgens planning

De begin 2014 in gang gezette reorganisatie verloopt volgens planning. In 2014 zullen de kosten met circa 10% dalen, waarvan een belangrijk deel personeelskosten en kosten van inkoop van diensten van derden. In het eerste kwartaal is reeds een lichte kostendaling gerealiseerd, de komende kwartalen zal deze kostendaling zich verder manifesteren. In het eerste kwartaal is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van de in 2013 gevormde reorganisatievoorziening.

Solvabiliteit en liquiditeit blijven sterk

De solvabiliteit en liquiditeit van de bank bleven onveranderd sterk en stabiel.

Belangrijkste resultaten

  • Operationele winst fors hoger dan Q1 2013; totale winst circa een kwart lager op €3,5 miljoen voornamelijk als gevolg van een eenmalige bate van circa €2 miljoen in 2013
  • Assets under Administration in Q1 met 3% gestegen tot € 336 miljard als gevolg van autonome groei van de portefeuille. Provisie-inkomsten waren stabiel op €16,7 miljoen (2013: € 16,7 miljoen)
  • Reorganisatie verloopt volgens plan. De kosten daalden ten opzichte van Q1 2013 met circa 8% als gevolg van lagere lasten in de sfeer van pensioenen en externe inhuur
  • De solvabiliteit bevond zich op basis van Basel 3 normen met 25% wederom op hoog niveau