ABN, ING, de Volksbank en NN in Nationale Blockchain Coalitie

04 april 2017 Banken.nl 5 min. leestijd

Eind maart 2017 is de Nationale Blockchain Coalitie officieel van start gegaan. Het gezamenlijke initiatief dat erop gericht is Nederland de internationale voorloper op het gebied van blockchain technologie te maken, telt ruim 20 partners. Vanuit de financiële sector hebben ABN AMRO, ING, de Volksbank en Nationale Nederlanden zich bij het initiatief aangesloten.

Op 30 maart 2017 heeft Minister Kamp van Economische Zaken de actieagenda in ontvangst genomen van de Nationale Blockchain Coalitie. Met het overhandigen van het actieplan is het initiatief van Team ICT, dat in gang is gezet door het ministerie van EZ, officieel van start gegaan. De Nationale Blockchain Coalitie is een samenwerkingsverband van ruim 20 organisaties, overheden en kennisinstellingen*. Het samenwerkingsverband heeft tot doel om door middel van gezamenlijke initiatieven en onderlinge samenwerking en kennisdeling er voor te zorgen dat Nederland internationaal voorop loopt op het gebied van (toepassing van) blockchain technologie. In het actieplan staat welke stappen het samenwerkingsverband de komende periode gaat ondernemen om dat doel te verwezenlijken.

ABN AMRO, ING, De Volksbank en NN founding partners van Nationale Blockchain Coalitie

Minister Kamp legt de reden voor de publiek-private samenwerking uit: “De belofte van blockchain is een veiligere uitwisseling van digitale informatie. Het is goed dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk al vroeg ervaring opdoen met de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Blockchain kan de wijze waarop we digitaal betalingen doen of gegevens uitwisselen op vele wijzen veranderen, vergemakkelijken en veiliger maken. Door als Nederland voorop te lopen met de toepassing van innoverende technologieën, blijft onze kenniseconomie vooruitstrevend en van wereldniveau. Dat levert banen en inkomsten op.” De coalitie voorziet bovendien meer autonomie van burgers, hogere transparantie van transacties, verbeterde cybersecurity en een vermindering van administratieve lasten.

Maar voor het zover is moet er volgens Team ICT boegbeeld René Penning de Vries nog een hoop gebeuren. “Ontwikkeling en invoering van blockchain vraagt een gecoördineerde aanpak van uitdagingen door partijen uit vele sectoren. Als Nederland in dit pioniersstadium de kansen grijpt die er liggen, kunnen we op het gebied van blockchain een voorloper in de wereld worden.” 

Financiële sector

Omdat de toepassing van blockchain technologie naar verwachting grote impact zal hebben op de financiële sector, evenals op de logistiek en energiesector, zijn dit de best vertegenwoordigde sectoren in de Coalitie. De bancaire dienstverleners die zich aan het initiatief hebben verbonden zijn ABN AMRO, ING en Volksbank en vanuit de verzekeringsbranche is Nationale Nederlanden aangesloten.

Samen met de andere partners van de Nationale Blockchain Coalitie zullen zij zich de komende tijd richten op de ontwikkeling van digitale identiteiten, die personen, objecten en rechtspersonen representeren in de blockchain. Daarnaast zal de coalitie werken aan oplossingen op het gebied van wetgeving en acceptatie en zijn er afspraken gemaakt over opleiden, kennis delen en vergroten van vaardigheden omwille van kennisontwikkeling.

ABN AMRO, die zich als een van de eerste Nederlandse organisaties aansloot bij het initiatief, benadrukt het belang van de kennisdeling in de Coalitie. Hoof Innovation Centre Arjan van Os vertelt: “Blockchain speelt een belangrijke rol in de verdere versterking van vertrouwen in de wereld van digitale transacties. Deze technologie brengt een positief effect met zich mee voor de efficiency van organisaties die actief zijn binnen de financiële sector.” 

Mariken Tannemaat, Chief Innovation Officer van Nationale Nederlanden, vertelt dat de verzekeraar via zijn verbinding aan het initiatief er aan wil bijdragen “om van Nederland een frontrunner te maken op het gebied van blockchaintoepassingen”. Toepassingen van de technologie bieden volgens haar “kansen voor het beter en sneller bedienen van onze klanten”. Uit de experimenten die Nationale Nederlanden zelf al heeft gedaan met blockchaintechnologie heeft de verzekeraar verschillende lessen geleerd. “Onze belangrijkste les is dat je dit thema niet alleen kan oppakken. De meeste waarde wordt gecreëerd wanneer je meerdere partijen samenbrengt en verbindt. Dat is dan ook een van de voornaamste redenen om ook met blockchain aan de slag te gaan in een consortiumvorm”, sluit Tannemaat af.

* De founding partners zijn: ABN AMRO, Alliander, Brightlands, CWI, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Enexis, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de KvK, de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationale Nederlanden, NWO, Radboud Universiteit, RDW, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, TU Delft, Tilburg Universiteit, TNO en Volksbank. Ondersteunende organisaties zijn: AFM, Betaalvereniging Nederland, De Nederlandsche Bank, de NVB, DutchChain, SIVI, StartupDelta en Verbond van Verzekeraars.