Delta Lloyd past de bepaling van de marktrente aan

05 juli 2013 Banken.nl

Delta Lloyd meldt dat zij de manier waarop de marktrente voor de waardering van langlopende verplichtingen wordt bepaald gaat aanpassen. De voortdurende uitzonderlijke marktomstandigheden noodzaken tot deze aanpassing, aldus Delta Lloyd.

Huidige methodiek niet representatief

De representativiteit van de toegepaste methodiek wordt door Delta Lloyd periodiek getoetst. De meest recente periodieke beoordeling en de analyses wezen uit dat de toegepaste methodiek slechts een heel beperkt aantal waarnemingen omvat. Volgens Delta Lloyd had dit praktisch gezien tot gevolg dat de waardering afhankelijk werd van slechts één enkele Franse obligatie. Dit wordt als ongewenst beschouwd. Hierop is besloten om over te gaan tot aanpassing van de bepaling van de marktrente voor de waardering van langlopende verplichtingen, aldus Delta Lloyd.

Delta Lloyd - Marktrente

Aanpassing gunstig voor eigen vermogen

De aanpassing van de bepaling van de marktrente heeft een positief effect op het eigen vermogen. In de verslaglegging over het eerste halfjaar 2013 wordt de aanpassing van de methodiek gerealiseerd. Het gepubliceerde eigen vermogen per einde eerste kwartaal 2013 (€2,3 miljard) zal hierdoor naar schatting licht toenemen, aldus Delta Lloyd.

Nieuwe methodiek sluit aan bij richtlijnen DNB

De aanpassing van de extrapolatiemethode van de onder IFRS gebruikte Collateralised AAA curve sluit aan bij de in 2012 door De Nederlandsche Bank ingevoerde aanpassingen aan de ECB AAA curve voor het bepalen van de wettelijke (IGD) solvabiliteit. De Collateralised AAA curve is de samengestelde curve van het maximum van de DNB swapcurve en de yieldcurve afgeleid van Collateralised AAA curve uit de eurozone.

Nieuws

×