Monitoring Commissie Code Banken

Monitoring Commissie Code Banken

De Monitoring Commissie Code Banken heeft als taak het monitoren van de naleving van de Code Banken. De Commissie voert haar taak onder meer uit door de toepassing van de Code Banken te inventariseren, eventuele leemtes, onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de Code Banken te signaleren en door aanbevelingen te doen over mogelijke aanpassingen van de principes uit de Code Banken. De Commissie kan waar nodig gebruik maken van ondersteuning en adviezen van derden. De bevindingen worden ten minste jaarlijks gerapporteerd aan de minister van Financiën en aan de Nederlandse Vereniging van Banken. 

Banken moeten voor het eerst in het jaarverslag over het boekjaar 2010 verantwoording afleggen over de naleving van de  Code Banken. De Monitoring Commissie Code Banken zal eind 2011 op basis van de jaarverslaggeving over het boekjaar 2010 integraal rapporteren over de naleving van de Code Banken.  December 2010 heeft de Commissie haar Voorrapportage Implementatie Code Banken gepubliceerd. Deze voorrapportage bevat een beeld van de naleving van de Code Banken tot dan toe.

Onder Publicaties vindt u zowel de Voorrapportage Implementatie Code Banken als het daaraan ten grondslag liggende werkplan 2010, waarin is uiteengezet op welke wijze de Commissie haar werkzaamheden heeft uitgevoerd en welke thema's specifieke aandacht hebben gekregen.

Monitoring Commissie Code Banken | Nieuws