Interview met: Albert Röell, CEO bij Kas Bank

07 juli 2014 Banken.nl 10 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kun je iets vertellen over jouw achtergrond en jouw rol als CEO van KAS BANK?
Na mijn studie rechten in Utrecht ben ik eerst aan de slag gegaan bij een kleine verzekeraar. Daarna heb ik enige tijd gewerkt bij McKinsey, maar als consultant zit je naar mijn gevoel zelf te weinig aan de knoppen. Vervolgens heb ik bij ING diverse managementfuncties vervuld. Het effectenvak kwam op mijn pad als directielid bij C&E bankiers. In 2005 ben ik aan de slag gegaan bij KAS BANK. Als voorzitter van de Raad van Bestuur houd ik mij vooral bezig met de algemene strategie van de bank. Juist in deze tijd, waarin de financiële en – effectensector stevig onder druk staan, is een heldere strategie bijzonder belangrijk. Daarnaast besteed ik veel tijd aan contact met klanten en het actief betrokken zijn bij marktontwikkelingen.

KAS BANK is voor het grote publiek een wat minder bekende naam in het bankenlandschap. Kan jij wat meer vertellen over wat KAS BANK doet en waar het voor staat?
Veel mensen weten het niet, maar een belangrijk deel van het Nederlandse pensioenvermogen wordt bewaard bij KAS BANK. Voor meer dan een miljoen Nederlanders zorgen wij dat hun pensioenvermogen veilig wordt bewaard. In de kern is KAS BANK een custodian ofwel bewaarder. Simpel gezegd betekent dat het veilig bewaren en administreren van effecten en van vermogens van derden. Onder derden verstaan wij in dit geval: pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en wealth managers.

Ons werkterrein is in de eerste plaats de ‘achterkant’ ofwel het post-trade traject van de effectenhandel: afwikkelen van effectentransacties op de beurzen en het administreren en bewaren van effecten in meer dan 100 markten wereldwijd. Daar horen ook zaken als het afhandelen van coupon- en dividendbetalingen en terugvorderen van dividendbelasting bij.
In onze sector gaan dagelijks miljarden euro’s om. Een kleine fout kan dan forse financiële gevolgen hebben. Het is dus heel belangrijk dat de afwikkeling van effectentransacties snel, veilig en foutloos verloopt. Daar houdt het echter niet mee op. Onze klanten hebben steeds meer behoefte aan actuele en gedetailleerde stuurinformatie over hun beleggingen en vermogenspositie(s). Pensioenfonds-bestuurders willen bijvoorbeeld dagelijks weten wat de dekkingsgraad van hun fonds is en of hun vermogensbeheerders zich aan hun beleggingsmandaat houden.

KAS BANK beschikt over een enorme hoeveelheid gegevens, zowel uit externe bronnen als uit onze eigen beleggingsadministratie. Die rijstebrij aan gegevens verwerken wij in onze Datawarehouse en verrijken wij tot toegevoegde waarde producten die onze klanten ondersteunen bij het veilig beheren, beleggen en bewaren van hun effecten. Ook voeren wij voor een groot aantal klanten het compliance- en risicomanagement. Vooral dat laatste aspect is sinds de financiële crisis steeds belangrijker geworden.

Albert Roell - KAS BANK

Jij stipt regelmatig aan dat jullie werken vanuit het concept 'Pure Play'. Wat houdt dit in en waarom is dit concept belangrijk voor KAS BANK en de klanten die jullie bedienen?
‘Pure play’ betekent dat wij op geen enkele manier concurreren met de kernactiviteiten van onze klanten. Wij bieden bijvoorbeeld geen eigen beleggingsfondsen aan en doen ook niet aan actief vermogensbeheer. Als wij voor institutionele partijen effectenorders uitvoeren, zijn wij zelf nooit de tegenpartij.

Pure play betekent ook volkomen transparant zijn over onze eigen dienstverlening. Dus geen verborgen kosten maar duidelijke prijsafspraken per dienst of product. Bij ons staat het belang van de klant altijd centraal. Een vermogensbeheerder kan er misschien belang bij hebben, bijvoorbeeld omdat zijn fee aan een bepaald rendement is gekoppeld, om niet volledig transparant over zijn eigen prestaties te rapporteren. Wij monitoren daarom voor het pensioenfonds de prestaties van hun vermogensbeheerders en rapporteren daar volkomen neutraal over op basis van de beschikbare gegevens. Het pensioenfondsbestuur velt vervolgens haar eigen oordeel. Het bestuur kan vervolgens ook haar deelnemers en andere stakeholders, zoals de toezichthouder, op een transparante manier informeren.

Op de lange termijn is het voorkomen van interne tegenstrijdigheden volgens mij het enig juiste business model. Dat blijkt ook wel, want we bestaan al meer dan 200 jaar. 


KAS BANK heeft op dit moment een infrastructurele sleutelpositie in de markt. Wat zijn jullie pijlers voor het vasthouden en doorontwikkelen van deze rol voor KAS BANK en jullie klanten?
Onze sterke infrastructurele positie is deels historisch bepaald als voormalige ‘bank van de beurs’. Maar daar kom je er natuurlijk niet alleen mee. Onze medewerkers hebben veel kennis, zowel operationeel als vakinhoudelijk, over alle relevante Europese wet- en regelgeving op de markten waarop onze klanten actief zijn. Die kennis gebruiken wij om samen met onze klanten voortdurend nieuwe producten te ontwikkelen, liefst als eerste aanbieder in de markt. Zo hebben wij onder meer apps ontwikkeld voor pensioenfondsen en verzekeraars waarmee zij dagelijks op de hoogte blijven van hun dekkingsgraad of hun liquiditeitspositie. Bestuurders zijn op die manier altijd ‘in control’ over hun beleggingen. Wij zijn ook actief in nationale en Europese overlegorganen over nieuwe technische systemen, zoals Target2-Securities. IT speelt een zeer belangrijke rol binnen onze bank om onze klanten actief te ondersteunen met marktgerichte oplossingen. 

Tegelijkertijd ontwikkelen wij ons steeds meer tot een netwerkbank. Wij zoeken naar de beste oplossingen voor bepaalde diensten en producten in de markt en knopen al die oplossingen via ons DataWareHouse voor onze klanten aan elkaar. De Europese markten raken steeds meer met elkaar verknoopt, dus voor onze klanten is het van groot belang dat zij dagelijks volledig op de hoogte zijn van hun posities en beleggingen. Door ons te richten op vier kernsegmenten – pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en ‘wealth managers’ – binnen Noordwest Europa, met de nadruk op Nederland, Duitsland en Engeland, kunnen wij onze middelen gericht en efficiënt inzetten om onze klanten optimaal te informeren.

Een goed voorbeeld is onze zojuist gelanceerde Insurer Monitor voor verzekeraars. Met deze app zijn verzekeraars 24/7 op de hoogte van o.a. hun liquiditeitspositie onder Solvency II. Wij hebben deze app, net als onze Pension Monitor voor pensioenfondsen, ontwikkeld in samenwerking met een groep klanten die het dashboard uitgebreid heeft getest. Op die manier komen wij tegemoet aan een duidelijke behoefte in de markt voortdurend ‘in control’ te zijn door een optimale informatievoorziening.


We lijken in een tijdvak te zitten van Europese harmonisatie van de markt. Hoe kijk jij hier tegen aan? Is dit een goede ontwikkeling? Zie jij grenzen? Welke rol pakt KAS BANK hierin?
De harmonisatie van de Europese markt is in mijn ogen een onomkeerbaar proces. Dat is ook niet verwonderlijk, want dat proces is al meer dan 20 jaar aan de gang. In Azië zie je ook steeds meer economische samenwerkingsverbanden ontstaan en Amerika is natuurlijk altijd al één grote interne markt met vrijwel uniforme regelgeving geweest. Als Europa zijn economische positie in de wereld wil behouden is verregaande interne samenwerking beslist noodzakelijk. Dat vind ik dus weer wat anders dan excessieve regelgeving. De effectenindustrie is de laatste jaren overstelpt met nieuwe wet- en regelgeving en dat slokt veel tijd en middelen op. Maar het biedt ook veel kansen om innovatief te zijn.

KAS BANK wil als Europese bank altijd als eerste in de markt met nieuwe oplossingen voor haar klanten komen. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en denken daar ook actief over mee in allerlei nationale en internationale overlegorganen. Omdat wij dicht bij het vuur zitten weten we vaak als een van de eersten wat er speelt in de markt. Dat vertalen wij weer in markt- en klantgerichte oplossingen. Onze neutrale positie biedt in dat opzicht voordelen.
Natuurlijk ontwikkelen wij producten om daarvoor fair beloond te worden. Maar als pure player handelen we daarbij altijd in het belang van onze klanten. Als wij ergens anders een betere oplossing zien in de markt, dan zorgen we ervoor dat onze klanten daarvan profiteren. Ook hier vervullen wij de rol van knooppunt en netwerkbank. Kortom, ik zie een duidelijke rol voor KAS BANK bij het aan elkaar knopen van alle Europese markten en het vertalen van Europese wet- en regelgeving in transparante en klantgericht diensten en producten.


In haar uitingen is KAS BANK gericht op risico's, transparantie, standaardisatie en ketensamenwerking. Waarom zit in deze kreten het succes van de markt en KAS BANK?
Het antwoord is simpel: omdat herstel van vertrouwen in de financiële sector onlosmakelijk met deze begrippen verbonden is. In 2008 is gebleken dat risico’s onvoldoende werden beheerst en veel financiële producten nogal ondoorzichtig waren. Door alle wet- en regelgeving, denk aan EMIR voor derivaten, is dat nu veel beter geregeld. Tarieven zijn transparanter geworden omdat het nu veel duidelijker is welke kosten worden gemaakt. Standaardisatie is nodig om nog efficiënter te kunnen werken in een markt waar Straight Through Processing de nieuwe norm is. En ketensamenwerking is onvermijdelijk naarmate de financiële markten steeds verder met elkaar verknoopt raken. Generalisten die alles zelf doen gaan verdwijnen. Zij zullen onderdelen van hun dienstverlening steeds vaker uitbesteden aan specialisten als KAS BANK. Voor de klant verandert er niets aan de ‘voorkant’, terwijl aan de achtkant een heel netwerk van specialisten zorgt voor een optimale dienstverlening. In dat netwerk neemt KAS BANK een centrale plaats in als ‘hub’ die alle touwtjes aan elkaar knoopt.


KAS BANK lijkt zeer goed door de crisis heen gevaren te zijn. Waarin lag de sleutel van dit succes de afgelopen jaren?
KAS BANK denkt liever in decennia dan in kwartalen. Wij zijn uitermate solvabel met een BIS ratio van gemiddeld 23%. Ons lage risicoprofiel zorgt ervoor dat wij geen rare bokkensprongen maken. Dat zouden onze klanten ook niet accepteren. Als neutrale partij kunnen wij onze klanten optimaal ondersteunen. De markt ziet en begrijpt dat en waardeert ons ‘pure play’ gedachtegoed. Onze strategie is duidelijk en transparant. De sleutel van ons succes is dan ook vooral dat wij ons beperken tot die activiteiten waar wij goed in zijn: administreren en bewaren van effecten, compliance, risicomanagement en hoogwaardige managementrapportages. Wij ondersteunen onze klanten om altijd ‘in control’ zijn over hun beleggingen en de vermogens van derden die aan hen zijn toevertrouwd. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars vervullen een maatschappelijk zeer belangrijke en verantwoordelijk taak. Iedereen bij KAS BANK is zich daar zeer van bewust en voelt zich deel van die maatschappelijke opdracht. Misschien is dat wel de belangrijkste sleutel tot ons succes.