Rabobank neemt maatregelen na Libor-schandaal

31 oktober 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Rabobank neemt concrete maatregelen naar aanleiding van het Libor-schandaal. De betrokkenen worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen en arbeidscontracten worden beëindigd. Daarnaast hoopt de bank met het implementeren van interne systemen en controlemechanismen, een gedrag- en cultuurveranderprogamma en investeringen op het gebied van compliance, risk management en interne audit toekomstige wantoestanden te voorkomen. Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft publiekelijk uitgesproken de implementatie nauwlettend te volgen.

Disciplinaire maatregelen en arbeidscontracten beëindigd

De bank heeft disciplinaire maatregelen genomen tegen alle medewerkers die betrokken waren bij de ontoelaatbare gedragingen en die gedurende de onderzoeksperiode nog bij de bank werkzaam waren. Van de medewerkers die betrokken waren bij ernstige ontoelaatbare gedragingen zijn de arbeidscontracten beëindigd. Andere disciplinaire maatregelen betroffen formele waarschuwingen, financiële sancties en het afnemen van managementverantwoordelijkheden of een combinatie hiervan. Bonussen over de periode 2009-2012 zijn geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. Het gaat om in totaal €4,2 miljoen.

Rabobank

Interne systemen en controlemechanismen geïmplementeerd

Rabobank heeft interne systemen en controlemechanismen geïmplementeerd ten behoeve van de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven die aan de eisen binnen de financiële sector voldoen en in overeenstemming zijn met de richtlijnen van toezichthouders en het bankbedrijf. Hiertoe behoort het vereiste dat de inzendingsprocedures van de bank onderworpen zijn aan regelmatige interne en externe audits.

Gedrag- en cultuurveranderprogramma

Binnen Rabobank International is een met hulp van externe deskundigen een gedrag- en cultuurveranderprogramma ontwikkeld en wereldwijd uitgerold. Dit programma is gericht op het meer centraal stellen van de klant van de bank en het versterken van de nadruk op integriteit en naleving van regelgeving. Een vergelijkbaar gedrag- en cultuurveranderprogramma zal ook worden ingevoerd binnen Rabobank Nederland. Rabobank International heeft de activiteiten binnen Global Financial Markets tegen het licht gehouden en zal dit blijven doen met het doel de risico’s te beperken, waaronder risico’s op het gebied van naleving van regelgeving. In het kader hiervan heeft de bank al stappen genomen om, waar nodig, bepaalde productgroepen af te stoten en bepaalde markten te verlaten.

Investeringen op het gebied van compliance, risk management en interne audit

De bank heeft investeringen gedaan ter versterking van haar activiteiten op het gebied van compliance, risk management en interne audit om specifieke tekortkomingen zoals vastgesteld door de autoriteiten aan te pakken. Tot deze inspanningen, waarbij ook externe experts zijn betrokken, behoren een nadruk op het verbeteren van de samenwerking tussen de medewerkers van risk management bij Rabobank Nederland en Rabobank International, een aanzienlijke uitbreiding van het aantal compliance-medewerkers en verbeteringen van de compliance-functie van de bank, alsmede een herziening van de audit-functie waarbij de nadruk ligt op het tijdig en effectief handelen naar aanleiding van audit-bevindingen.

Raad van commissarissen volgt implementatie nauwlettend

Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, verklaarde: "Ik ben diep teleurgesteld dat een aantal medewerkers van de Rabobank zich onaanvaardbaar heeft gedragen en dat onze beheersmaatregelen dit niet hebben kunnen voorkomen. De bank en de raad van bestuur hebben in nauw overleg met de toezichthouders diepgravend onderzoek gedaan naar de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven. Wij hebben ook onze interne systemen en controlemechanismen verbeterd, zowel ten aanzien van de inzendingsprocedures als meer in het algemeen. De raad van commissarissen blijft de implementatie van het veelomvattende pakket aan corrigerende maatregelen dat is ingesteld, nauwlettend volgen.”

Dekker merkte op dat het ontoelaatbare gedrag plaatsvond in het internationale bankbedrijf en benadrukte dat er geen lokale banken betrokken waren. Dekker verklaarde ook: "Rabobank was en is een sterke coöperatieve bank, die de waarden respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit voorop stelt. Ik steun daarom de inspanningen om deze waarden nog dieper te verankeren in onze bedrijfsvoering, in nauw overleg met DNB.”

“Rabobank is een sterke en financieel stabiele instelling; betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen brengt hierin geen verandering. De bank is er veel aan gelegen lering te trekken uit het verleden voor haar toekomstige activiteiten”, aldus Dekker