ABN AMRO: Moeilijk kwartaal met 17% winstdaling

20 mei 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO zag in het eerste kwartaal van dit jaar haar nettowinst met 17% afnemen, van €503 miljoen vorig jaar tot €415 miljoen dit jaar. Bij de segmenten Retail Banking, Private Banking en Commercial Banking bleef de daling van de nettowinst nog relatief beperkt. De nettowinst van Merchant Banking daalde echter fors. De reeds aangekondigde reorganisatie van haar Commercial & Merchant banking segment, waarbij dit jaar ongeveer 400 banen verloren gaan, moet deze units winstgevender maken.

“Het eerste kwartaal van 2013 kan worden gekenmerkt als een moeilijk kwartaal. De Nederlandse economie heeft zich nog niet hersteld en zowel het aantal faillissementen als het werkloosheidscijfer is verder gestegen. Hoewel onder deze omstandigheden de nettowinst van €415 miljoen op het eerste gezicht een goed resultaat is, werd de ontwikkeling van de nettowinst beïnvloed door diverse omvangrijke posten. Exclusief deze omvangrijke posten, die onder meer bestaan uit Griekse leningen, zou een nettowinst van €290 miljoen zijn overgebleven, een daling van €185 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2012 nam de winst echter met €173 miljoen toe”, aldus Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter van ABN AMRO.

ABN AMRO - Nettowinst

Nettowinst per segment
Alle segmenten van ABN AMRO laten een daling van de nettowinst zien in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij de segmenten Retail Banking, Private Banking en Commercial Banking bleef de daling van de nettowinst nog relatief beperkt. De nettowinst van Merchant Banking daalde echter fors. De belangrijkste oorzaak van deze daling was een omvangrijke post die verband hield met een herbeoordeling van een deel van de securities financing-activiteiten in het buitenland, die in 2009 werden beëindigd. Ook werd de nettowinst negatief beïnvloed door de strategische beslissing om een deel van de activiteiten op het gebied van aandelenderivaten te beëindigen, terwijl de lagere klantvolumes en marges bij securities financing (vergeleken met een jaar geleden), lagere volumes bij rentederivaten en hogere pensioenlasten eveneens een rol speelden.

Group Functions realiseerde een nettowinst van €116 miljoen vergeleken met €40 miljoen in het eerste kwartaal van 2012. De resultaten over het eerste kwartaal van 2013 zijn inclusief een vrijval van voorzieningen voor de Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen en een dotatie aan de herstructureringsvoorziening voor Commercial & Merchant Banking.

ABN AMRO - Nettowinst per segment Q1 2013

Hogere rente- en provisiebaten
De netto rentebaten stegen met 5% onder invloed van een margeverbetering in de hypotheek- en zakelijke kredietportefeuille en hogere spaarvolumes en -marges. Het volume van zowel de leasingportefeuille als de commercial finance activiteiten nam eveneens toe. Deze positieve ontwikkelingen werden deels geneutraliseerd door de jaar-op-jaarstijging van de funding-en kapitaalkosten.

De netto provisiebaten namen met 2% toe, vooral bij Private Banking en Merchant Banking. De stijging werd deels tenietgedaan door lagere verzekeringsprovisies als gevolg van de verkoop van een deel van ABN AMRO Verzekeringen in 2012. De overige baten waren €283 miljoen lager dan in het eerste kwartaal van 2012.

De overige baten waren €283 miljoen lager dan in het eerste kwartaal van 2012. De daling vond plaats bij zowel Merchant Banking als bij ALM en Markets.

ABN AMRO - Rente- en provisiebaten

Hogere kredietvoorziening
De kredietvoorzieningen voor MKB-bedrijven en particuliere klanten (zowel hypotheken als consumentenleningen) weerspiegelen de zwakke economische omstandigheden en de groei van de werkloosheid in Nederland. De kredietvoorzieningen van ABN AMRO stijgt met 49% tot €259 miljoen. De stijging van de kredietvoorzieningen werd ruimschoots gecompenseerd door een vrijval van de voorziening op onze Griekse overheidsgegarandeerde leningen na de verkoop van een tweede tranche van deze leningen (€ 297 miljoen).

ABN AMRO - Kredietvoorziening

Rest van het jaar terughoudend
"Gezien het feit dat de werkloosheid nog steeds stijgt en er voor 2013 in Nederland geen economische groei wordt verwacht, blijven we voor de rest van het jaar terughoudend”, aldus Gerrit Zalm.