DNB trekt lering uit crisis en wijzigt toezichtaanpak

20 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De kredietcrisis heeft aangetoond dat het toezicht op het financiële systeem heeft gefaald. In de afgelopen jaren is het internationale toezichtkader al aanzienlijk aangescherpt en nu volgt ook De Nederlandsche Bank. In het nieuwe rapport ‘Visie DNB toezicht 2010 – 2014’ schrijft DNB dat het de noodzaak ziet om twee belangrijke wijzigingen door te voeren in haar eigen toezichtaanpak.

Macro-perspectief
De belangrijke les uit de crisis is volgens DNB dat “de kwaliteit van het macroprudentiële toezicht dient te worden versterkt”, zowel op internationaal als nationaal niveau. Oorzaak is de toenemende verwevenheid van financiële instellingen onderling en met de reële economie. Op dit punt erkennen de auteurs dat de impact hiervan “groter bleek dan gedacht”. DNB ziet twee oplossingen. Ten eerste, het toezicht moet een macro-perspectief hanteren en instellingsoverstijgend zijn. En ten tweede, DNB moet het mandaat hebben om actiegerichter en slagvaardiger te handelen op risicogebieden.

DNB - Visie op Toezicht

Kwalitatieve criteria
Als tweede verbeterpunt stelt de toezichthouder dat er naast het traditionele toezicht, dat vooral gericht is op kwantitatieve criteria als solvabiliteit en liquiditeit, meer aandacht dient te komen voor de strategische en kwalitatieve elementen in het toezicht. Het gaat hierbij met name om het bedrijfsmodel en de strategie, en het gedrag en de cultuur van de onder toezicht staande instellingen.

Geen garantie
De Nederlandsche Bank voegt toe dat de aanscherping geen garantie biedt op betere prestaties (“risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten”) maar dat ze “de kans op ongelukken wel verminderen”.