Rabobank: Tussenstand herbeoordeling Rentederivaten

12 oktober 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

De Rabobank werkt met inzet van enkele honderden medewerkers aan de herbeoordeling van rentederivaten bij ca. 8.000 MKB-klanten met een financiering. Dit is mede ingegeven door het onderzoek van AFM naar de rentederivatendienstverlening door banken voor het niet-professionele MKB. Begin 2015 heeft de Rabobank voor 1300 'kwetsbare MKB-klanten' met een rentederivaat de herbeoordeling afgerond. Dit zijn MKB-klanten met een rentederivaat die in bijzonder beheer zitten, of een complex rentederivaat hebben of te maken hebben met een overhedge (het rentederivaat wijkt qua looptijd of omvang af van de onderliggende lening). Voor de overige 6700 MKB-klanten voert de Rabobank in 2015 een aanvullende herbeoordeling uit, nadat in 2014 in het jaarlijks revisiegesprek met de klant al stil is gestaan bij het rentederivaat. Deze aanvullende herbeoordeling is voor het merendeel afgerond.

Bevindingen tot nog toe

“De herbeoordeling leert dat voor veel klanten het product voldoet. Het derivaat voorziet op een adequate wijze in de behoefte van de klant waar het voor werd afgesloten, namelijk het afdekken van een renterisico. In diverse klantdossiers zijn kleinere bevindingen gedaan, die geen impact hebben voor de klant. Deze onvolkomenheden worden hersteld”, aldus een woordvoerder van de bank.

Rabobank

Bij een aantal klanten is er sprake van niet passende advisering in de derivatendienstverlening. Met deze klanten gaat de bank in gesprek om te komen tot een oplossing, die past bij de specifieke situatie van de klant. Met een deel van deze klanten heeft de bank een oplossing bereikt, en alle klanten uit deze groep krijgen dit jaar een oplossing aangeboden. Hiernaast zijn er klanten die passend zijn geadviseerd, maar waar de bank toch een aanleiding ziet om de klant te benaderen voor een aanvullend gesprek.

Oplossingen kunnen variëren van het opnieuw verstrekken van informatie, het geven van een toelichting, tot een herstructurering van het derivaat, omzetting naar vaste rente of een combinatie van deze oplossingen. Indien de oplossing nodig is als gevolg van een fout van de bank en de klant heeft schade geleden, dan komen de kosten voor rekening van de bank. Klanten die er met de bank niet uitkomen, staat het vrij om hun zaak voor te leggen aan het onafhankelijke klachteninstituut Kifid of aan de rechter. Momenteel hebben circa 20 klanten van de Rabobank een klacht ingediend bij het Kifid. Er zijn 31 Rabo zaken onder de rechter.

Communicatie

MKB-klanten met een financiering met een rentederivaat worden over hun individuele herbeoordeling geïnformeerd door de accountmanager van de lokale Rabobank. Alle betrokken MKB-klanten ontvangen ter bevestiging een brief met daarin de conclusie van de herbeoordeling. Klanten die dat willen, krijgen in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting. Wanneer er sprake is van niet-passende dienstverlening volgt altijd een gesprek met de klant om samen tot een oplossing te komen. De AFM heeft voor het MKB voor een dergelijk gesprek een handreiking gepubliceerd. Komen klanten er met hun eigen bank niet uit, dan kunnen zij contact zoeken met het centrale Expertiseteam Rentederivaten van de Rabobank.

De Rabobank geeft aan voor het eind van 2015 voor alle klanten de aanvullende herbeoordeling af te ronden. Wanneer sprake is van niet-passende dienstverlening, zal de bank de klant een oplossing bieden, aldus de bank.