Banken voldoen in grote mate aan de Code Banken

11 december 2012 Banken.nl 3 min. leestijd

De Monitoring Commissie Code Banken heeft als taak de naleving van de Code Banken te monitoren. De rapportage Naleving Code Banken December 2012 is de tweede integrale rapportage van de Commissie.

Naleving code onvoldoende bekend bij publiek

In deze rapportage constateert de Monitoring Commissie Code Banken dat banken in grote mate voldoen aan de code, maar dat het publiek daar nog onvoldoende bekend mee is.  Men ziet banken onvoldoende werk maken van herstel van vertrouwen. De Commissie beschouwt dit als een gemiste kans en roept de banken op om eensgezind de dialoog met de samenleving aan te gaan.

De Commissie heeft de afgelopen twee jaar kunnen vaststellen dat de bankensector vooruitgang heeft geboekt bij het implementeren van de code. Uit onderzoek blijkt dat dit bij het publiek in ieder geval onvoldoende zichtbaar is geworden. Het inzetten op herstel van vertrouwen is drie jaar na invoering van de code de actuele uitdaging. Een actieve en transparante dialoog tussen de bankensector en de samenleving is hiervoor onontbeerlijk. Het goed en grondig implementeren van de code legt hiervoor de basis.

Het 'klantbelang centraal' is doorgedrongen tot in de kernwaarden van banken

Het werkelijk centraal stellen van de klant in denken en doen vergt een wezenlijke verandering binnen banken. Desalniettemin hebben banken op het terrein van klant centraal veel vooruitgang geboekt. Het centraal stellen van de klant is doorgedrongen tot in de kernwaarden van banken. De ‘tone at the top’ verandert nog steeds in positieve zin. Het blijft van belang om deze positieve trend door te trekken, want het doel is nog niet bereikt. Hoewel oude risicoposities sommige banken nog parten spelen, is de opzet en organisatie van het risicomanagement nu beter op orde. Banken hebben fors geïnvesteerd in sturings- en managementinformatiesystemen. Het productgoedkeurings-/reviewproces functioneert adequaat.

Belang en kennis van risicomanagement is vergroot

Verder dringt meer en meer het besef door dat risicomanagement een taak is van iedereen binnen de bank en niet alleen van de afdeling risicomanagement. Permanente educatie van commissarissen en bestuurders begint haar vruchten af te werpen. Vooral op het terrein van risicomanagement is de kennis van betrokkenen vergroot. De meerderheid van de bankmedewerkers is bekend met de moreel-ethische verklaring en geeft aan dat die is uitgewerkt in principes die gelden als leidraad voor hun handelen.

Nieuw beloningsbeleid voldoet aan afgesproken principes

Het belangrijke principe dat het variabele deel van de beloning van een lid van de raad van bestuur het vaste salaris niet mag overstijgen, wordt door nagenoeg alle banken volledig toegepast. Een meerderheid van alle banken geeft aan dat het totale inkomen van leden van de raad van bestuur (iets) beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de sector ligt. Niet-financiële criteria maken in bijna alle gevallen deel uit van de individuele beoordeling.

Vrijwel alle banken rapporteren publiekelijk over de naleving van de code. De gemeten kwaliteit van de uitleg bij afwijkingen van de code is in het algemeen goed. Een punt van aandacht is de actualiteit van de op websites van banken geplaatste informatie.


Het rapport is beschikbaar op www.commissiecodebanken.nl.