Wim Kuijken voorzitter RvC De Nederlandsche Bank

20 april 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Wim Kuijken zal per 1 juni 2015 als voorzitter toetreden tot de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij neemt het voorzitterschap over van Alexander Rinnooy Kan, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer.

Wim Kuijken
Wim Kuijken (1952) studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn specialisatie is ruimtelijke economie/vervoerseconomie. Hij is op 1 april 2012 benoemd tot commissaris van overheidswege bij DNB. Deze commissaris vormt de verbindingsschakel tussen DNB en de minister van Financiën. Hij was onder meer Secretaris-Generaal op de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken.

Wim Kuijken - DNB

Kuijken is per 1 februari 2010 voor zeven jaar benoemd als deltacommissaris, en heeft aldus de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Deltaprogramma, het actualiseren ervan en het (doen) uitvoeren voor het kabinet. Het Deltaprogramma gaat over de langetermijn veiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening. Hij vervult deze functie nog gedurende circa drie dagen per week. Hij is voorts toezichthouder bij woningbouwcorporatie Stadgenoot in Amsterdam en bij de stichting VU-VUmc, waar hij voorzitter is van de raad van toezicht. Bij Stadgenoot zal hij terugtreden als voorzitter van de raad van commissarissen in verband met zijn benoeming als voorzitter van de raad van DNB, maar wel aanblijven als commissaris.

Toezichthoudende rol

Alexander Rinnooy Kan verwelkomt de beslissing van Wim Kuijken het voorzitterschap op zich te nemen: "Mijn opvolger staat voor de taak de in 2012 wettelijk versterkte toezichthoudende rol van de raad verder uit te bouwen. De rol van de raad hierbij is een continu proces, dat door de gehele raad wordt uitgedragen en bewaakt, onder leiding van de voorzitter. Hij is hier de aangewezen persoon voor. Ik wens Wim hierbij veel succes".

DNB-president Klaas Knot: "De directie was verheugd met de voordracht door de raad van commissarissen van Wim Kuijken als voorzitter. We kennen hem nu drie jaar als overheidscommissaris en we hebben het volste vertrouwen dat hij zijn bijdrage aan de verdere versterking van de toezichthoudende rol van onze raad zal continueren. Tegelijkertijd gaat onze oprechte dank uit naar Alexander Rinnooy Kan en we wensen hem een inspirerend lidmaatschap toe van de Eerste Kamer".

Samenstelling raad van commissarissen

In maart is bekendgemaakt dat Margot Scheltema per 1 september 2015 is benoemd. Verder zal in verband met de benoeming van Kuijken als voorzitter een nieuwe commissaris van overheidswege worden benoemd.