BNG realiseert in 2012 76 miljoen euro meer winst

04 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 2012 haar winst met €76 miljoen zien toenemen ten opzichte van 2011. De nettowinst kwam in 2012 in totaal uit op €322 miljoen. BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank voorzag voor meer dan 70% in de langlopende kredietvraag vanuit de belangrijkste klantsectoren.

Langlopende kredietverlening neemt af

De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in 2012 is met €1,2 miljard afgenomen tot €11,1 miljard. De lastige economische omstandigheden klinken door in de investeringsbereidheid van de klanten van de bank.

BNG weet haar sterke liquiditeitspositie te behouden

In 2012 is €15,2 miljard langlopende financiering aangetrokken. De onzekerheden over de Europese schuldencrisis duurden voort. De opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico die de bank moest betalen voor langlopende financiering waren, vooral in het eerste halfjaar van 2012, relatief hoog. BNG Bank is evenwel te allen tijde in staat geweest om tegen aantrekkelijke voorwaarden financiering aan te trekken en daarmee het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden.

Renteresultaat nam licht toe

Het renteresultaat nam conform verwachting licht toe tot €473 miljoen. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van €87 miljoen negatief over 2011 naar €88 miljoen positief. Dit verklaart vrijwel volledig de verandering in de totale baten en is het gevolg van de in de tweede helft van het jaar afgenomen zorgen over de Europese schuldencrisis. Het resultaat 2012 is negatief beïnvloed door invoering van de bankenbelasting en enkele bijzondere waardeverminderingen.

Nieuwe wet- en regelgeving brengt lastenverzwaringen met zich mee

De financiële sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee. Naast de kosten uit hoofde van de invoering gaat het hierbij onder meer om kosten verbonden aan het centraal afwikkelen van swaptransacties en aan de forse toename van informatieverplichtingen uit hoofde van de nieuwe regelgeving.

BNG doet geen uitspraken over de verwachte nettowinst in 2013

De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Daarnaast zal een aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten naar verwachting leiden tot toenemende ongerealiseerde resultaatvolatiliteit.

Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst.