Brancheorganisaties uiten zorgen over Wft-examens

13 november 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD maken zich zorgen over de huidige gang van zaken van de Wft-examinering. De lage slagingspercentages, de te strenge slagingsgrens (68%), de kwaliteit van de examenvragen, de toetsing van oude kennis/vakbekwaamheid en de kosten van de PE-examens zijn de belangrijkste zorgpunten van brancheorganisaties. In een reactie op de brief van de minister van Financiën van 5 november sturen de brancheorganisaties hun zorgpunten en verbetervoorstellen naar de Tweede Kamer.

Wft- examinering op de politieke agenda

De Kamer heeft vandaag bij de behandeling van de brief van de minister gevraagd om een nieuwe rapportage in het eerste kwartaal van 2015. Het onderwerp blijft dus op de agenda staan. De brancheorganisaties zetten hun lobby voort. Zij roepen examenkandidaten op hun ervaring te delen op www.wftexamenloket.nl zodat in januari de Tweede Kamer nog indringender geïnformeerd kan worden. De eerste conclusies uit het www.wftexamenloket.nl benadrukken de zorgpunten.

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD

Kwaliteit staat ter discussie

De kwaliteit van de examinering via een centrale examenbank voor de initiële en PEplus-examens staat ter discussie op meerdere punten. Het is zorgwekkend dat de slagingspercentages absurd laag blijven. Veel te veel adviseurs zakken soms meerdere malen, ondanks behaalde diploma’s, jarenlange ervaring en goed onderhouden PE. De instroom van direct inzetbare MBO’ers en HBO’ers komt onder druk te staan, doordat het Wft-examen een blokkade voor afstuderen is. Natuurlijk stelt de minister dat hij niet poogt om het aantal adviseurs te verminderen, maar als de situatie niet verbetert is dit straks wel het effect.

De brancheorganisaties lichten in de brief aan de Tweede Kamer hun zorgen uitgebreid toe op de volgende onderwerpen: Te lage slagingspercentages, te strenge cesuur, kwaliteit examenvragen, toetsing oude kennis/vakbekwaamheid, kosten PE-examen, zeer lage slagingspercentages MBO & HBO, beperkte mogelijkheid klachten, termijn overgangsregeling en termijn verstrekken diploma’s.

Concrete verbeteringen
De brancheorganisaties dragen de Tweede Kamer negen concrete verbeteringen aan, als oplossing voor de korte termijn:

  1. Met terugwerkende kracht aanpassen van de cesuur van 68% naar 55%, zoals in de examenpraktijk gebruikelijk is.
  2. Verlengen van de overgangstermijn tot en met 31-12-2016 om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen.
  3. Verbeteren van de kwaliteit van de examenvragen. Vragen moeten o.a. ondubbelzinnig zijn, duidelijk zijn, alle essentiële gegevens bevatten voor een goede beantwoording, een duidelijk doel dienen, volledig aansluiten bij de dagelijkse adviespraktijk, functioneel zijn qua lengte en duidelijk zijn in antwoordmogelijkheden.
  4. Uitsluitend actualiteiten toetsen die vallen binnen het tijdsbestek van het laatste jaar. Geen oude kennis toetsen gebaseerd op bedrijfsregelingen en wetgeving die nog van belang is voor de adviespraktijk.
  5. Aanpassen van de regelgeving voor vakbekwaamheid voor MBO- en HBO-ers en nieuwe toetreders tot de markt. Voor hen een overgangstermijn om binnen 2 jaar het onderdeel adviesvaardigheden via een examen te behalen. Tijdens de studie worden de onderdelen kennis en professioneel gedrag geëxamineerd voor een Wft-deeldiploma, op grond waarvan gedurende een periode van 2 jaar onder het bedrijfsvoeringsmodel adviezen aan klanten mogen worden gegeven.
  6. Het realiseren van een klachtenregeling over de inhoud en kwaliteit van examenvragen.
  7. Geen verhoging meer van de leges voor een initieel Wft-examen of PEplusexamen en een verlaging van de kosten voor de inwisseling van het oude diploma en de bijbehorende certificaten.
  8. Afgeven van een geldig certificaat voor het behaalde diploma binnen een termijn van 2 weken
  9. Bij herexamens het beste deelresultaat te laten tellen (zoals in het voorbeeld beschreven).