DNB: Themaonderzoek Beheersing Renterisico

10 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de resultaten van haar themaonderzoek naar beheersing van het renterisico door pensioenfondsen gepresenteerd. DNB constateert dat de pensioensector de afgelopen jaren stappen heeft gezet ter verbetering van het beleggingsbeleid en de risicobeheersing. Toch ziet DNB nog voldoende ruimte voor verbetering. Daarom heeft DNB als toezichthouder op de pensioensector drie sectorbrede aandachtspunten geformuleerd.

DNB beheersing renterisico

  • Vastlegging van het beleid inzake risicoafdekking. Pensioenbesturen kunnen zo grip houden op het renterisico van het pensioenfonds en zo nodig tijdig bijsturen.
  • Curverisico. DNB acht het zeer gewenst dat pensioenfondsen voldoende rekening houden met de looptijdverdeling van het renterisico om het curverisico beter te kunnen beheersen. DNB heeft wel een aantal (grote) fondsen aangewezen die een bepaalde rapportage moeten leveren waaruit dit curverisico blijkt. Dit geldt dus nog niet voor alle fondsen.

DNB - renterisico

  • Monitoring en evaluatie. Volgens DNB geven de huidige rapportages van pensioenfondsen inzake hun rentedekkingsbeleid onvoldoende inzicht in de performance en de blootstelling aan risicofactoren. Ook moeten (ex-ante) risicorapportages beter aansluiten bij de manier waarop het renterisico is afgedekt. DNB benadrukt het belang van adequate rapportages om goed grip te kunnen houden op het risicoprofiel van het pensioenfonds. De ontwikkeling van de dekkingsgraad is immers voor een belangrijk deel het gevolg van rentemutaties.

DNB benadrukt in haar brief eveneens het belang van ‘good governance’ rondom het beleggingsbeleid, te beginnen bij de inrichting van de interne organisatie. Daarbij gaat het met name om een adequate functiescheiding tussen de verschillende gremia van het fonds en in relatie tot de uitvoerder van het fonds.