common.title.more

Wet Bankenbelasting

De Wet Bankenbelasting is in juli 2012 door de eerste Kamer aangenomen. Met de komst van deze wet gaan banken met een (geconsolideerde) balans van meer dan €20 miljard belasting betalen over hun ongedekte schulden. Deze belasting geldt voor alle banken die in Nederland een bankvergunning hebben en Europese banken met Nederlandse vestiging. De kleine banken worden ontzien doordat een 'doelmatigheidsvrijstelling' geldt van €20 miljard, waarover geen belasting hoeft te worden betaald. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de looptijd van de schulden en de hoogte van de beloningen van de bestuurders.

Het doel van deze wet is om het financieren van activiteiten met ongedekte schulden minder aantrekkelijk te maken. Daarnaast moet de wet hoge bonussen ontmoedigen.

De Nederlandse Vereniging van Banken en De Nederlandsche Bank zijn kritisch over de invoering van de bankenbelasting. De bankenbelasting betekent een rem op de kredietverlening van banken waardoor investeringen van bedrijven en aankopen van consumenten verder afnemen.

Ook op Europees niveau wordt gesproken over de invoering van een bankenbelasting. De variant waarbij financiële transacties op specifieke markten worden belast staat centraal in het voorstel van de Europese Commissie. Deze belasting wordt de Financial Transaction Tax (FTT) genoemd.