Bladeren

Cashmanagement

Cashmanagement staat voor de inrichting en beheer van alle geld-/betalings- / financiële stromen van een organisatie op zo’n manier dat de aanwezige geldstromen, liquiditeiten en financiële positie optimaal bijdragen aan het resultaat van de organisatie.

Concreet organiseert cashmanagement de geld- / betalings- / financiële stromen zo dat (tijdelijke) overschotten en tekorten van de organisatie optimaal worden ingezet / renderen, kosten van de geldstromen en de rentekosten minimaal zijn en de renteopbrengsten maximaal zijn.

Een andere term voor cashmanagement is financiële logistiek. Dit omdat er veel (basis)overeenkomsten zijn tussen cashmanagement en goederenlogistiek.

Cashmanagement kent een drietal basisonderwerpen:

  1. Cashflow beheer. Dit heeft als doelstelling het rendement op de geldstroom te optimaliseren. Men probeert dit te bereiken door de verplaatsing van liquide middelen tot een minimum te beperken qua omvang en frequentie, de resterende geldstromen met een zo gering mogelijk liquiditeitsbeslag af te wikkelen, het tijdsbeslag van de tijdsverplaatsing te minimaliseren en de liquiditeitspositie te optimaliseren.
  2. Liquiditeitenbeheer. Doel van liquiditeitenbeheer is het maximaliseren van de renteopbrengsten en het rendement op de aanwezige liquiditeiten. Dit doet men door constant de meeste gunstige mix  van condities te zoeken tussen het aantrekken, verschuiven en uitzetten van liquiditeiten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er altijd op korte termijn voldoende kredietruimte moet zijn om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen.
  3. Saldobeheer. Het doel hiervan is het bereiken van de zogenaamde valutaire nulpositie op de rekening courant. Indien men een overschot heeft op de rekening courant kan men dit geld beter ergens anders stallen. De renteopbrengsten van een rekening courant zijn immers bijna altijd relatief laag. Indien men een tekort heeft op de rekening courant kan men beter een andere financieringsvorm aangaan, De rentekosten van een rekening courant zijn immers bijna altijd relatief hoog. Dit bij elkaar nemend, wordt er vanuit theoretisch oogpunt  gestreefd naar een nulpositie op de rekening courant. In de praktijk is dit heel lastig. Geld- / betalings- / financiële stromen van een organisatie vol in de operatie zijn moeilijk zo strak te regisseren.

De complexiteit van cashmanagement is per organisatie sterk verschillend. Inzet van de juiste specialisten kan een organisatie veel geld opleveren.