BNG Bank tevreden over 2015, nettowinst 226 miljoen

09 maart 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

In 2015 heeft BNG Bank een nettowinst van €226 miljoen geboekt, €100 miljoen meer dan in 2014. De Raad van Bestuur van de bank kijkt dan ook “tevreden” terug op het afgelopen jaar. Voor de komende periode heeft de overheidsbank besloten tot een herijking van haar strategie. Over de verwachte nettowinst voor 2016 wil BNG Bank met het oog op aanhoudende onzekerheden geen uitspraak doen.

Belangrijkste resultaten/ontwikkelingen in 2015:

  • Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22%
  • Scherpere tarieven voor klanten
  • Nettowinst (€226 miljoen) hoger dan in 2014 (€126 miljoen) ondanks bijzondere afwaardering
  • Dividendvoorstel: 25% (€57 miljoen)
  • Leverage ratio neemt toe, mede dankzij plaatsing hybride kapitaal
  • Toenemende lastendruk door Europees toezicht

Hoewel het jaarverslag van BNG Bank op 22 april 2016 wordt gepubliceerd heeft de bank onlangs al een persbericht uitgebracht om haar resultaten in het boekjaar 2015 uit te lichten. De Raad van Bestuur van de bank, voorgezeten door Carel van Eykelenburg, heeft aangegeven ‘tevreden’ te zijn over het afgelopen jaar. “De strategische doelstellingen op gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde de bank haar eigen vermogen en balans. BNG Bank handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang”, aldus de bestuursvoorzitter.

BNG Bank

In de afgelopen twaalf maanden is het volume aan langlopende leningen gestegen tot €11,2 miljard – een groei van 22% ten opzichte van 2014. Daarmee ligt het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen – de kernklanten van BNG – ‘onverminderd hoog’. En dat terwijl de kernklanten terughoudend zijn met het doen van nieuwe investeringen. “Het hogere kredietvolume heeft dan ook vooral betrekking op herfinanciering van bestaande schulden van de klanten”, licht Van Eykelenburg toe.

Zelf heeft de bank zijn fundingpositie verbeterd door het aantrekken van €17,7 miljard aan langlopende financiering. De gunstige inkoopprijzen heeft BNG Bank vertaald naar scherpere tarieven, wat bijdraagt aan haar missie om haar kernklanten te blijven voorzien in goedkope financiering.

Stijging nettowinst
Over 2015 heeft BNG Bank een nettowinst geboekt van €226 miljoen, ten opzichte van €126 miljoen het jaar daarvoor. “De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB”, aldus de bank in het persbericht. Hoewel de effecten van de volatiliteit in 2014 nog zorgden voor een sterk negatief resultaat, hebben deze in 2015 een positief resultaat gerealiseerd van €16 miljoen.

De nettowinst van 2015 werd sterk negatief beïnvloed door een aantal bijzondere afwaarderingen. In totaal werd €72 miljoen afgewaardeerd, waarvan €63 miljoen in het kader van ongerealiseerde afwaarderingen op obligaties van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria – inmiddels bekend onder de naam HETA. Er bestaat in deze kwestie een meningsverschil over wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van deze obligaties.

Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank geconcludeerd dat ze haar positie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven”, aldus Van Eykelenburg. Waar hij aan toevoegt dat de ruimte die deze strategie biedt wel beter benut kan worden. Hij licht toe: “De bank wil uitdrukkelijker een betrokken partner zijn en naar haar klanten in een proactievere rol komen. De bank wil zich explicieter profileren ten aanzien van duurzaamheid, richting klanten met name rond de thema's Energieakkkoord en 'social return', richting beleggers met Socially Responsible Investment Bonds (SRI Bonds) en intern met een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.”

Voor 2016 wordt verwacht dat de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen in lijn ligt met die van 2015. Het renteresultaat zal naar verwachting wel lager uitvallen, mede onder invloed van de lage lange rentetarieven. “Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016”, meldt de bank.