Consistente informatie over depositogarantiestelsel

21 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft ernaar dat banken op consistente en transparante wijze invulling geven aan de informatieverplichting over het depositogarantiestelsel. Daartoe heeft de NVB, met instemming van De Nederlandsche Bank, de benodigde documentatie voor de invulling van de informatieverplichting beschikbaar gesteld.

Depositogarantiestelsel
Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders als een bank failliet gaat. Spaartegoeden zijn gegarandeerd tot een maximum van €100.000 per rekeninghouder per bank. Het stelsel draagt bij aan het vertrouwen van spaarders in de banken.

In 2015 is de Europese richtlijn depositogarantiestelsels (DGS) van kracht geworden en zijn middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en ministeriële regeling (MR) nadere voorschriften vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan ziet toe op informatieverstrekking aan rekeninghouders.

NVB - Depositogarantiestelsel

Consistente en transparante invulling van de informatieverplichting
De NVB streeft ernaar dat alle leden van de NVB op consistente en transparante wijze invulling geven aan de informatieverplichting. Daartoe heeft de NVB de benodigde documentatie voor de invulling van de informatieverplichting beschikbaar gesteld. De documentatie is in overleg met DNB tot stand gekomen. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van iedere bank zelf om aan de wettelijke informatieverplichting te voldoen, maar DNB heeft ingestemd met toepassing van deze documentatie bij de uitvoering van de DGS-informatieverplichting.

De documentatie (zowel in het Nederlands als in het Engels) bestaat uit twee onderdelen:

1. De standaardversie van het Informatieblad depositogarantiestelsel (Modelformulier uit de bijlage van de richtlijn).
2. De mogelijke manieren van informatieverstrekking zoals deze zijn besproken en afgestemd met  DNB. Dit document geeft inzicht hoe een bank invulling kan geven aan de wijze van informatieverstrekking.

De NVB bekijkt jaarlijks of aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen vindt u op deze website en worden bekend gemaakt aan de NVB-leden.