Product Owner Digital Marketing

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

ING zoekt een Product Owner Digital Marketing (Customer Journey Expert,36/40 uur)

ING is de mobielste bank van Nederland en dat willen we ook graag blijven! Daarom hebben we recent een nieuwe afdeling ingericht die zich volledig focust op het gebruik en doorontwikkeling van alle digitale interacties met onze 8,1 miljoen klanten. In onze tribe is er een plek vrij voor een gedreven Product Owner van het squad Mortgage Orientation Tooling!

Wie zoeken wij?

Een energieke digitale marketeer met een voorliefde voor IT. Je vindt het heerlijk om digitale klantervaringen te optimaliseren en je hebt een goede neus voor commercie. Je hebt daarbij een analytische geest en affiniteit en ervaring met het IT-landschap. Je bent doortastend en vindt het leuk om samen met IT tools en oplossingen te ontwikkelen die de klant verder helpen. Houd je van resultaten neerzetten en heb je een mentaliteit van denken & doen? Lees dan vooral verder!

Het team en jouw werkomgeving

Je komt te werken in de tribe Digital & Customer Interactions. Onze tribe streeft ernaar dat ING altijd relevant is voor de klant door data voor onze klant te laten werken. Ons doel: elke klant en prospect op het juiste moment de juiste content, product en service bieden. Je gaat werken in het team (squad) ‘Mortgage Orientation Tooling’. Dit team zorgt voor de best-in-class klantreis vanaf het moment dat iemand zich oriënteert op het kopen van een huis tot en met het maken van een hypotheekafspraak. Dit doen we door het ontwikkelen van verschillende soorten tooling, denk aan de maximale hypotheek berekening (wat kan ik lenen?), de woningwaarde of bidding tool. Tooling die de klant verder helpt in zijn journey bij het kopen van een huis, van oriëntatie tot en met de afspraak met één van onze 200 hypotheekadviseurs. Deze tooling speelt voor onze tribe daarom een belangrijke rol in het genereren van hypotheken leads. Uitgangspunt is het creëren van frictieloze journeys, denk bijvoorbeeld aan het ‘voorinvullen’ van alle informatie die wij al weten van de klant, zodat de klant in zo min mogelijk stappen een zo persoonlijk mogelijke ervaring bij ons heeft.

Als Customer Journey Expert (CJE) werk je agile in een squad met circa 7 collega's uit verschillende disciplines aan een gezamenlijke purpose. Met je squad ben je end–to-end verantwoordelijk voor (een deel van) de klantreis. Bekijk deze video voor meer informatie over onze agile werkwijze .

Wat ga je doen?

Binnen het squad ga je als PO een leidende rol spelen in het optimaliseren van de hypotheken journey (van oriëntatie tot afspraak) en de doorontwikkeling van calculators en tooling die de klant helpt bij deze reis. Door middel van klantonderzoek ga je samen met UX en IT deze tools stap voor stap verder optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om dmv deze tooling, onze samenwerking met Funda en experimenten meer kwalitatieve online leads te behalen. In jouw rol heb je veel contact met een aantal business squads in onze eigen tribe en de tribe Hypotheken. Hun wensen en ideeën neem je mee en probeer je te vertalen naar backlog items voor het squad. Verder zijn jullie als team verantwoordelijk voor de consistentie in de tooling en ligt er de uitdaging om de personalisatie van onze tooling naar een hoger niveau te tillen. Samengevat kun je denken aan werkzaamheden zoals:

 • Realisatie en doorontwikkeling van mortgages leadgeneratietools in nauwe samenwerking met IT
 • Afstemmen met stakeholders binnen en buiten de tribe, datagedreven en met aandacht voor kansen en eventuele risico’s
 • Afstemmen en bewaken van planningen met IT binnen en buiten het squad
 • Stroomlijnen van de samenwerking tussen business en IT door te faciliteren en way-of-work te bepalen, samen met de andere Product Owners uit de business squads
 • Als PO ben jij in de lead en maak jij de keuzes en prioriteer jij de backlog
 • Samenwerken met UX om dmv onderzoek tot nieuwe klantinzichten en topdesigns te komen, denk hierbij aan kwalitatief onderzoek of het uitvoeren van gebruikerstesten
 • Doorgronden van klantprocessen, zowel aan voor- als achterzijde
 • Begrijpen hoe je de juiste CX (Customer Experience) neerzet en hoe je die meet
 • Borgen van de risicoprocessen en borgen dat onze componenten schaalbaar zijn en op meerdere plekken in de journey ingezet kunnen worden

Wat kun je?

Jij bent commercieel, ondernemend en hebt een passie voor de klant; je hebt een goede kennis van online journeys en werkt datagedreven. Daarnaast vind je het een uitdaging om (klant)processen te verbeteren. Samengevat verwachten we het volgende van je:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Je werkt graag samen in een multidisciplinair IT-team
 • Je hebt 2 - 5 jaar relevante werkervaring
 • Je bent analytisch sterk en je neemt beslissingen op basis van data en feiten
 • Je bent klantgericht en kunt dit vertalen naar concrete klantoplossingen
 • Je hebt affiniteit met IT. Ervaring in een (applicatieve) IT, productmanagement of adviesomgeving is een pré
 • Je hebt een doenersmentaliteit en je vindt het leuk om snel nieuwe i nhoud en tools te leren kennen en toe te passen
 • Je bent communicatief en organisatorisch sterk
 • Je bent ‘native’ Nederlands (je beheerst de taal uitstekend) en je beheerst de Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift
 • Je bent nieuwsgierig en hebt de ambitie om jezelf doorlopend te blijven ontwikkelen
 • Je vraagt actief om hulp en feedback en durft feedback te geven

Wat bieden wij jou?

Wij willen ervoor zorgen dat je het juiste evenwicht kan vinden tussen je carrière en je privéleven. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

De voordelen van werken bij ING zijn onder meer:

 • Een prima salaris passend bij jouw kwaliteiten en ervaring
 • Een 36/40-urige werkweek met standplaats Amsterdam
 • 24-27 vakantiedagen afhankelijk van het contract
 • Een 13e maand
 • 8% vakantiegeld
 • Bijdrage Individueel Sparen (BIS), 3,5% van je bruto jaarsalaris
 • Een Keuze Budget om zelf te beslissen over een deel van je arbeidsvoorwaarden
 • Een Collectieve Maatschappelijke Uitkering (CMU) die afhangt van onze bedrijfsresultaten en de realisatie van MVO-doelen
 • Flexibele werktijden en thuiswerken (hybrid mode) - At ING, it’s time to discover the Hybrid Mode
 • De Mobility Card. Je kiest per dag jouw vervoermiddel voor woon-werkverkeer. Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteit.
 • Pensioenregeling
 • Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden
 • Een informele werkomgeving met innovatieve collega’s

Ben je enthousiast? Klik dan op de apply button

Laat ons weten waarom jij bent wie we zoeken: hoe zet jij jouw ervaring in om ING nog beter te maken? Wij ontvangen graag je CV en motivatiebrief.

Meer informatie?

Neem contact op met Jan-Willem Mannen: jan-willem.mannen@ing.com ( acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld).

========================================================================

English version

ING is looking for a Digital Marketeer (Customer Journey Expert, 36/40 hours)

ING is the most mobile bank in the Netherlands and we want to stay that way! That is why we recently set up a new department that focuses entirely on the use and further development of all digital interactions with our 8.1 million customers. In our tribe there is a place available for a data driven Customer Journey Expert in the Mortgage Orientation Tooling squad!

Who are we looking for?

A native Dutch and energetic digital marketeer with a love for IT. You love to optimize digital customer experiences and you have a good nose for commerce. You have an analytical mind and affinity and experience with the IT landscape. You are decisive and enjoy developing tools and solutions that help the customer. Do you like achieving results and do you have a thinking & doing mentality? Then read on!

The team and your work environment

You will work in the Digital & Customer Interactions tribe. Our tribe strives to ensure that ING is always relevant to the customer by making data work for our customer. Our goal: to offer every customer and prospect the right content, product and service at the right time. You will work in the team (squad) 'Mortgage Orientation Tooling'. This team takes care of the best-in-class customer journey from the moment someone is orientating to buying a house to making a mortgage appointment. We do this by developing different types of tooling, such as the maximum mortgage calculation (what can I borrow?), the home value or bidding tool. Tooling that helps the customer further in his journey when buying a house, from orientation to the appointment with one of our 200 mortgage advisors. This tooling therefore plays an important role for our tribe in generating mortgage leads. The starting point is the creation of frictionless journeys, such as 'pre-filling' all the information we already know about the customer, so that the customer has the most personal experience with us in as few steps as possible.

As a Customer Journey Expert (CJE) you work agile in a squad with approximately 7 colleagues from different disciplines on a common purpose. With your squad you are end-to-end responsible for (part of) the customer journey. Watch this video for more information about our agile way of working.

As a Customer Journey Expert (CJE) you work agilely in a squad with approximately 7 colleagues from different disciplines on a common purpose. With your squad you are end-to-end responsible for (part of) the customer journey. Watch this video for more information about our agile way of working.

What are you going to do?

Within the squad you will play a leading role in optimizing the mortgage journey (from orientation to appointment) and the further development of calculators and tooling that help the customer during this journey. You will further optimize these tools step by step through customer research, together with UX and IT. The ultimate goal is to achieve more qualitative online leads by means of this tooling, our collaboration with Funda and experiments. In your role you have a lot of contact with a number of business squads in our own tribe and the Mortgages tribe. You take their wishes and ideas with you and try to translate them into backlog items for the squad. Furthermore, as a team you are responsible for the consistency in the tooling and the challenge is to take the personalization of our tooling to a higher level. In summary, you can think of activities such as:

 • Realization and further development of mortgage lead generation tools in close collaboration with IT
 • Alignment with stakeholders inside and outside the tribe, data-driven and with attention to opportunities and possible risks
 • Align and monitor schedules with IT inside and outside the squad
 • Streamlining the collaboration between business and IT by facilitating and determining way-of-work, together with the other Product Owners from the business squads
 • As a PO you are in the lead and you make the choices and you prioritize the backlog
 • Collaborate with UX to arrive at new customer insights and top designs through research, such as qualitative research or performing user tests
 • Understanding customer processes, both front and back
 • Understand how to set up the right CX (Customer Experience) and how to measure it
 • Safeguarding the risk processes and ensuring that our components are scalable and can be deployed at multiple places in the journey

What can you?

You are commercial, enterprising and have a passion for the customer; you have a good knowledge of online journeys, and you work data-driven. You also find it a challenge to improve (customer) processes. In summary, we expect the following from you:

 • You are native Dutch (because of the communication with the customer) and you have a good command of the English language, both verbally and in writing
 • You have at least Bachelor’s degree
 • You have 2 to 5 years of relevant work experience
 • You enjoy working together in a multidisciplinary IT team
 • You have strong analytical skills, and you make decisions based on data and facts
 • You are customer-oriented and can translate this into concrete customer solutions
 • You have an affinity with IT. Experience in an (application) IT, product management or consultancy environment is an advantage
 • You have a do-it-yourself mentality, and you like to quickly learn and apply new content and tools
 • You are communicative and organizational strong
 • You are curious and have the ambition to be yourself continuously and develop
 • You actively ask for help and feedback and you dare to give feedback

What do we offer you?

We want to make sure that you can find the right balance between your career and your private life. More information about our terms and conditions of employment can be found at https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

The benefits of working at ING include:

 • An excellent salary that matches your qualities and experience
 • A 36/40-hour working week based in Amsterdam
 • 24-27 vacation days depending on the contract
 • A 13th month
 • 8% holiday allowance
 • Contribution Individual Savings (BIS), 3.5% of your gross annual salary
 • A Choice Budget to decide for yourself about part of your employment conditions
 • A Collective Social Benefit (CSR or CMU) that depends on our business results and the realization of CSR/CMU goals
 • Flexible working hours and working from home (hybrid mode) - At ING, it's time to discover the Hybrid Mode
 • The Mobility Card. You choose your mode of transport for commuting per day. Freedom and flexibility in mobility.
 • Pension plan
 • Personal growth and challenging work with endless possibilities
 • An informal working environment with innovative colleagues

Are you excited? Then click on the apply button

Let us know why you are who we are looking for: how do you use your experience to make ING even better? We would like to receive your CV and motivation letter.

More information?

Please contact Jan-Willem Mannen: jan-willem.mannen@ing.com (acquisition related to this vacancy is not appreciated).

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures