Analyst - Corporate Investments Portfolio Management

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

See English text below

De functie en werkomgeving

ING Corporate Investments (‘ING CI’) zoekt een Analist voor het team in Amsterdam. ING CI is het ‘Centre of Expertise’ voor ING’s voor risicodragende financieringsinstrumenten, waaronder onder andere; achtergestelde schulden, holdco (overbruggings)leningen en preferente en gewone aandelen.

Naast CI’s commerciële activiteiten, monitort CI c. 200 (internationale) niet beursgenoteerde equity participaties, adviseert het op debt /equity herstructuringen, oefent het ING’s aandeelhoudersrechten uit en optimaliseert ING’s ‘shareholder value’. Deze activiteiten worden uitgevoerd door een team van 4-6 investments professionals. Om het team te versterken willen wij een Analist aannemen die zich zal bezig houden met de volgende werkzaamheden:

• Actief betrokken en medeverantwoordelijk zijn voor de implementatie en uitrol van een bankbreed portefeuillebeheersysteem voor niet-beursgenoteerde aandelenposities;

• Uitvoeren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de driemaandelijkse waarderingen van alle niet-beursgenoteerde aandelenposities binnen de scope van het team;

• Contacten onderhouden met en adviseren van lokale partijen (CFO's en Business Sponsors) over waarderingen van niet-beursgenoteerde aandelen;

• Relaties beheren en versterken met lokale Business Sponsors en CFO's, WB Management en ING Finance;

• Adviseren over RWA-optimalisatie, aandeelhouderswaarde verbeteren, assisteren bij desinvesteringsvoorstellen en coördineren van interne goedkeuringsprocessen;

• Opstellen financiële analyses voor interne rapportage richting senior management;

• Bijdragen aan en het verder ontwikkelen van gestandaardiseerde waarderingsmethoden en het verbeteren van gestandaardiseerde rapportage en monitoring van niet-beursgenoteerde aandelen binnen de bank;

De rol en verantwoordelijkheden

Jouw profiel:

• Kennis en ervaring (minimaal 3 jaar) op het gebied van Finance, waarderingen, rapportage, Accounting en bedrijfsadministratie;

• Numerieke en analytische vaardigheden, bij voorkeur met financiële modelleringservaring en affiniteit met digitale systemen;

• Intrinsieke motivatie om een grondig inzicht te verwerven in bedrijven, businessmodellen en markten;

• Commerciële instelling en proactieve instelling;

• Je bent in staat assertief en diplomatiek te werken naar je contacten op verschillende niveaus, zowel intern als extern.

• Een “hands on” werkaanpak die wordt gekenmerkt door het vermogen om te plannen en gestructureerd, georganiseerd en nauwkeurig te zijn;

• Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken met als doel de belangen en doelen van ING te realiseren;

• Inzicht in juridische documentatie om juridische aspecten met betrekking tot waarderingen wenselijk.

ING CI biedt een werkomgeving met diverse teamleden die je helpen om snel te leren en te groeien. ING biedt ook professionele ontwikkelings- en vitaliteitsprogramma's om je te helpen jouw doelen en potentieel te bereiken.

Hoe ben je succesvol

We nemen slimme mensen zoals jij aan vanwege je potentieel ! Onze grootste verwachting is dat je nieuwsgierig bent, steeds blijft leren en verantwoordelijkheid neemt . In ruil daarvoor ondersteunen wij jou om je te ontwikkelen tot een nog betere versie van j ezelf .

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Wij willen ervoor zorgen dat je het juiste evenwicht kan vinden tussen j e carrière en je privéleven . Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

De voordelen van werken bij ING zijn onder meer :

• Een salaris afgestemd op je kwaliteiten en ervaring

• 24- 27 vakantiedagen afhankelijk van het contract

• Pensioenregeling

• 13e maand salaris

• Individuele spaarbijdrage (BIS), 3,5% van je bruto jaarsalaris

• 8% vakantiegeld

• Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden

• Een informele werkomgeving met innovatieve collega’s

• Flexibel werken zodat nieuwe ideeën sneller tot leven komen

Solliciteren?

Wil je direct solliciteren ? Upload dan je cv en motivatiebrief door op de knop ‘ Solliciteren ’ te klikken .

Over ons

Met 57.000 werknemers en activiteiten in ongeveer 40 landen zijn er bij ING kansen voor zij die het initiatief nemen om mensen te helpen een stap vooruit te zetten in het ( bedrijfs ) leven . Zet jij daarnaast ook de klant centraal en be n jij integer? Wil je omringd worden door vooruitstrevende , inspirerende , diverse en ondersteunende collega’s ? Dan is er geen betere plek om je talenten in te zetten dan bij ING. Solliciteer vandaag nog .

The opportunity

ING Corporate Investments (‘ING CI’) is hiring an Analyst for its Amsterdam team. ING CI is the Centre of Expertise and booking office for ING’s suite of risk bearing financing instruments including e.g. subordinated debt, holdco (bridge) loans and preferred and ordinary equity investments.
In addition to CI’s commercial activities, ING CI monitors c. 200 (international) non-listed equity positions, advises on debt to equity restructurings, excises ING’s shareholders’ rights and optimizes ING’s shareholder value. ING CI’s monitoring activities are performed by a dedicated team of 4-6 investments professionals.

Roles & Responsibilities:

To strengthen team we will hire an Analyst who will:
• Be actively engaged and jointly responsible for the implementation and roll-out of a bank wide portfolio management system for non-listed equity positions;
• Perform and will be jointly responsible for the quarterly valuations of all non-listed equity positions within the team’s scope;
• Liaise with and advise local offices (CFO’s and Business Sponsors) on non-listed equity valuations;
• Manage and strengthen relationships with local Business Sponsors and CFO’s, WB management and ING Finance;
• Advise on RWA-optimization, improve shareholder value, assist in divestment proposals and coordinate internal approval processes;
• Prepare financial analyses for internal reporting towards senior management;
• Contribute to and further develop standardized valuation methods and improve standardized reporting and monitoring of unlisted equity throughout the bank;

Your profile:


• Knowledge and experience (at least 3 years) in finance, valuation, reporting, accounting and corporate administration;
• Numerical and analytical skills, preferably with financial modelling experience and an affinity with digital systems;
• Intrinsic motivation to “dig deep” and acquire a thorough understanding of companies, business models and markets;
• Commercial attitude and pro-active mind-set;
• You have the ability to work in an assertive and diplomatic style towards your contacts at different levels, both internally and externally.
• A “hands on” approach to work that is characterized by the ability to plan and to be structured, organized and precise;
• Can work both independently as well as in a team with the aim to achieve ING’s interests and goals;
• Understanding of legal documentation in order to evaluate legal aspect with regards to valuation appraisal is desirable.


ING CI offers a working environment with experienced leadership and diverse team members who help you to learn and grow fast. ING also offer professional development and vitality programs to help you reach your goals and potential.

How to succeed

We hire smart people like you for your potential. Our biggest expectation is that you’ll stay curious. Keep learning. Take on responsibility. In return, we back you to develop into an even more awesome version of yourself.

Rewards and benefits

We want to make sure that it’s possible for you to strike the right balance between your career and your private life. You can find o ut more about our employment conditions at https://www.ing.jobs/netherlands/Why-ING/benefits.htm

The benefits of working with us at ING include:

• A salary tailored to your qualities and experience

• 24-27 vacation days depending on contract

• Pension scheme

• 13th month salary

• Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary

• 8% Holiday payment

• Personal growth and challenging work with endless possibilities

• An informal working environment with innovative colleagues

• Work Agile, so new ideas come to life faster

Apply

Want to apply directly? Please upload your CV and motivation letter by clicking the “Apply” button.

About u s

With 57,000 employees and operations in approximately 40 countries, there is no shortage of opportunities for people with initiative who want to help people take a step ahead in life and in business. Do you want to work at the cutting edge of what’s poss ible and at the same time ensure you work with integrity and hold the customer’s interests at heart? Do you want to be surrounded by progressive, inspiring, diverse and supportive colleagues? Then there is no better place to invest your talents than at ING . Join us. Apply today.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures