Communicatie business partner Advice

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

For this role we are looking for a Dutch native speaker . Please scroll down for the vacancy text in English.

De functie

Als communicatie business partner Advice binnen Interne & Externe Communicatie ben je gesprekspartner en eerste aanspreekpunt voor een of meerdere directieleden/business onderdelen van ING. Door proactieve inbreng van jouw expertise draag je bij aan realisatie van de business doelstellingen. Je draagt de ING merk- en reputatie uitgangspunten uit in de business en brengt andersom de business input in bij het ontwikkelen van het corporate communicatiebeleid.

De rol van de collega’s in het team Advice is momenteel aan verandering onderhevig. Zij werken sinds kort in een accountstructuur en zijn (voor een deel van de tijd) communicatie business partner voor een of meer van de directieleden of domeinen binnen ING Nederland. Je gaat een belangrijke rol spelen in deze verandering binnen het team, door (naast de expert lead van Advice) de collega’s in het team te steunen en coachen in deze nieuwe rol en manier van werken.

Verder ben je verantwoordelijk voor het realiseren van (complexe) communicatieprojecten, zowel voor ‘jouw’ businessonderdelen als overkoepelend. Dat kan gaan om communicatie voor interne doelgroepen (leadership en collega’s), externe doelgroepen (overige stakeholders van ING) of om geïntegreerde communicatie voor beide doelgroepen. Je maakt plannen en voert deze samen met collega’s uit je squad of expertiseteam uit. Dit is inclusief advisering aan directie en (senior) management, het maken van communicatie- en veranderplannen en het zorgdragen voor de implementatie daarvan. Ook sta je voor het meten en analyseren van de effecten van de communicatie en het continu doorvoeren van verbeteringen op basis van opgedane learnings.

Je werkomgeving
De communicatie business partner Advice gaat werken in het Centre of Expertise Communications & Brand Experience van ING Nederland. In het Centre of Expertise werken communicatie-experts op het gebied van branding, advertising, media, sponsoring, interne & externe communicatie en media relations aan ‘becoming the most desirable banking brand in the Netherlands’. De communicatie business partner die wij zoeken is onderdeel van het team Advice binnen de area Interne & Externe Communicatie NL, en rapporteert aan de expert lead Advice. Het Advice team bestaat uit 8 communicatie-experts die bankbreed actief zijn op het gebied van strategie- en verandercommunicatie, employee engagement en reputatiemanagement.

Wie ben jij?
Je bent een veelzijdige communicatieprofessional met een passie voor denken en doen en hebt je sporen verdiend in het vak. Je hebt een heldere visie op de inzet van interne en externe communicatie om de strategie van ING te ondersteunen. Door anderen word je gezien als een echte expert en gewaardeerd om je duidelijke communicatieadvies en je drive. Met jouw creativiteit en analytische blik draag je bij aan het verbeteren van onze interne en externe communicatie. Je weet – ook bij weerstand – te overtuigen op basis van inhoud en persoonlijkheid. Je hebt bewezen ervaring in en affiniteit met de advisering van directie en (senior) management in een business omgeving, bij voorkeur in de rol van business partner. Je bent gemotiveerd om een voorbeeldrol in het team te spelen en je collega’s te ondersteunen en coachen in de nieuwe manier van werken. Je bent een cultuurdrager van de ING-cultuur (Orange Code) en herkent jezelf in het bijbehorende gedragsprofiel.

Als communicatie business partner Advice beschik je ook over:

 • Een Master in bij voorkeur Communicatie of Reputatiemanagement

 • Minimaal 7-10 jaar ervaring met corporate communicatie, verandercommunicatie en/of reputatiemanagement in een (internationale) matrixorganisatie met een grote diversiteit aan stakeholders, bij voorkeur in de rol van business partner

 • Ruime ervaring in advisering op directieniveau

 • Ervaring en/of affiniteit met de agile manier van werken

 • Uitstekende taalvaardigheid in Nederlands en Engels

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Wij willen ervoor zorgen dat je het juiste evenwicht kan vinden tussen je carrière en je privéleven. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

De voordelen van werken bij ING zijn onder meer:

• Een salaris afgestemd op je kwaliteiten en ervaring

• 24-27 vakantiedagen afhankelijk van het contract

• Pensioenregeling

• 13e maand salaris

• Individuele spaarbijdrage (BIS), 3,5% van je bruto jaarsalaris

• 8% vakantiegeld

• Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden

• Een informele werkomgeving met innovatieve collega’s

• Flexibel werken zodat nieuwe ideeën sneller tot leven komen

Interesse?

Upload dan je cv en motivatiebrief door op de knop ‘Solliciteren’ te klikken.

Over ons

Met 57.000 werknemers en activiteiten in ongeveer 40 landen zijn er bij ING kansen voor zij die het initiatief nemen om mensen te helpen een stap vooruit te zetten in het (bedrijfs)leven. Zet jij daarnaast ook de klant centraal en ben jij integer? Wil je omringd worden door vooruitstrevende, inspirerende, diverse en ondersteunende collega’s? Dan is er geen betere plek om je talenten in te zetten dan bij ING. Solliciteer vandaag nog.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The opportunity

As a communications business partner Advice within Internal & External Communications, you are the discussion partner and first point of contact for one or more board members/business units of ING. By proactively offering your expertise, you contribute to the realization of the business objectives. You will communicate ING's brand and reputation principles to the business and vice versa, you will contribute business input to the development of the corporate communications policy.

Role and responsibilities

The role of the colleagues in the Advice team is currently undergoing change. They will be working in an account structure and (for part of the time) will be acting as a communication business partner for one or more of the board members or domains within ING Netherlands. You will play a key role in this change within the team, by supporting and coaching the colleagues in the team in this new role and way of working (alongside the expert lead of team Advice).

Furthermore, you are responsible for the realization of (complex) communication projects, both for 'your' domains as well as for the whole organization. This can be communication for internal audiences (leadership and colleagues), external audiences (other stakeholders of ING) or integrated communication for both audiences. You make plans and carry them out together with colleagues from your expertise team or one of the squads within the CoE. This includes advising the board and (senior) management, making communication and change plans and ensuring their implementation. You also stand for measuring and analyzing the effects of communication and continuously implementing improvements based on learnings gained.

The team
The communications business partner Advice will work in the Centre of Expertise Communications & Brand Experience of ING Belgium and the Netherlands. In the Centre of Expertise, communication experts in the fields of branding, advertising, media, sponsorship, internal & external communication and media relations work on ‘becoming the most desirable banking brand in Belgium and the Netherlands’. The communications business partner we are looking for is part of the Advice team within the Internal & External Communications BE+NL area, and reports to the expert lead Advice. The Advice team consists of 8 communications experts working bank-wide in the areas of strategy and change communications, employee engagement and reputation management.

How to succeed
You are a versatile communications professional with a passion for thinking and doing and have earned your stripes in the profession. You have a clear vision of how to use internal and external communication to support ING's strategy. You are seen by others as a true expert and appreciated for your clear communication advice and drive. With your creativity and analytical mind, you contribute to the improvement of our internal and external communication. You know how to convince - even with resistance - based on content and personality. You have proven experience in and affinity with advising board and (senior) management in a business environment, preferably in the role of business partner. You are motivated to play an exemplary role in the team and to support and coach your colleagues in the new way of working. You are an example of the ING culture (Orange Code) and recognize yourself in the corresponding behavioral profile.

As a communications business partner Advice, you also have:

 • A Master's degree preferably in Communications or Reputation Management

 • Minimum 7-10 years of experience with corporate communications, change communications and/or reputation management in an (international) matrix organization with a large diversity of stakeholders, preferably in the role of business partner

 • Broad experience in consulting at board level

 • Experience and/or affinity with the agile way of working

 • Excellent language skills in Dutch and English

Rewards & benefits
We want to make sure that it’s possible for you to strike the right balance between your career and your private life. You can find out more about our employment conditions at https://www.ing.jobs/netherlands/Why-ING/benefits.htm

The benefits of working with us at ING include:

 • A salary tailored to your qualities and experience

 • 24-27 vacation days depending on contract

 • Pension scheme

 • 13th month salary

 • Individual Savings Contribution (BIS), 3,5% of your gross annual salary

 • 8% Holiday payment

 • Personal growth and challenging work with endless possibilities

 • An informal working environment with innovative colleagues

 • Work Agile, so new ideas come to life faster

Questions?
Want to apply directly? Please upload your CV and motivation letter by clicking the “Apply” button.

About us
With 57,000 employees and operations in approximately 40 countries, there is no shortage of opportunities for people with initiative who want to help people take a step ahead in life and in business. Do you want to work at the cutting edge of what’s possible and at the same time ensure you work with integrity and hold the customer’s interest at heart? Do you want to be surrounded by progressive, inspiring, diverse and supportive colleagues? Then there is no better place to invest your talents than at ING. Join us. Apply today.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures