HBO/WO Meewerkstage - Innovatie van financiering in de supply chain

Organisatie
ING
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
HBO/WO
Periode
Type
Vergoeding
Deze stage is niet meer vacant

Financieringen in de supply chain is een onderwerk dat zich in hoog tempo ontwikkelt. Het gaat in grote lijnen om de optimalisatie van geldstromen die door een keten lopen om uiteindelijk kosten en risico’s voor meerdere ketenpartijen te verlagen. Steeds meer bedrijven denken na over optimalisatie van geldstromen, ook buiten het eigen bedrijf, voor de gehele keten.

Kansen in nieuwe vormen van financieren in de supply chain

De vormen van financieringen in de supply chain die nu het meeste worden toegepast zijn van post-shipment Finance, dat wil zeggen, ze spelen na goedkeuring van de factuur en verzending van de goederen. Zo heb je bijv. Reverse Factoring, wat draait om snelle betaling voor een leverancier via voorfinanciering door een bank. Op het moment dat een factuur is goedgekeurd door een afnemer wordt deze doorgezet naar de bank, die de leverancier direct betaalt. Pre-shipment and in-transit vormen van financieringen zijn in opkomst, maar nog grotendeels onontgonnen terrein. Hier gaat het om het verlagen van kosten en risico’s van leveranciers vóór goedkeuring van de factuur en vóór verzending van de goederen, of tijdens verzending van de goederen. Risico’s in de keten zijn groter en diverser voor het moment van levering dan erna. Financieringsoplossingen kunnen hier op inspelen met de juiste informatie. Je kunt qua informatie denken aan bijv. goedgekeurde orders, douanedocumenten en andere informatie die zekerheden biedt om risico’s beter in kaart te brengen en vervroegde financiering mogelijk te maken. Naast andere documentatie vraagt dit ook om andere vormen van samenwerking. Om een juiste risico-inschatting te kunnen maken is goede informatie over de goederenstroom nodig. Vaak zijn logistiek dienstverleners hierin specialisten, zij kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in samenwerking met banken en verzekeraars.

ING en financieringen in de supply chain

Banken werken al langere tijd met diverse vormen van financieren in de Supply Chain, denk aaninkoopfinanciering met transportdocumenten zoals: letters of credit, cash against documents en open account. Daarnaast wordt gewerkt met onder andere Reverse Factoring. Met de huidige technologie zijn veel modernere pre-shipment en in transit financieringen mogelijk, waarmee ING haar productportfolio en klantenkring kanuitbreiden. Door hierin voorop te lopen, kan ING een bijdrage leveren aan de vereenvoudiging en het transparanter maken van de logistiek, transport en financiering in de supply chain, en een leidende positie krijgen in deze nog ontwikkelende markt.

Deze nieuwe vormen van financiering betekenen ook nieuwe samenwerkingsvormen. Een vorm van samenwerking met logistiek dienstverleners, voor aanlevering van informatie die nodig is voor risico-inschatting, is nog geen standaardpraktijk in bankenlandschap. Ook hier wil ING een voorloper in zijn.

Partners in onderzoeksproject

Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van een onderzoeksproject waarin ING samenwerkt met TVM, het onderzoeksprogramma Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim en verschillende logistiek dienstverleners. Logistiek dienstverleners zijn in vele ketens de expert in goederenstromen die weten wat, hoeveel, waar en wanneer er verscheept wordt en wat de waarde van de goederen is. Ze kunnen door middel van hun kennis van goederenstromen de informatiestromen die belangrijk zijn voor SCF in de keten versoepelen. TVM verzekeringen is een coöperatie met 5.300 leden in de transport- en logistieke sector. Het is geïnteresseerd in een beter beeld van (financiële) risico’s in de keten om op basis hiervan het productportfolio uit te breiden. Het onderzoeksprogramma SCF van Windesheim is het grootste onderzoeksteam wereldwijd op het thema financieringen in de supply chain. De samenwerking tussen ING en logistiek dienstverleners, TVM en Windesheim heeft tot doel om het vakgebied omtrent financieringen in de supply chain naar een nieuw niveau te brengen door zich op innovatieve oplossingen te richten.

De Afdeling: ING Asset Based Finance

Onze klanten willengroeien. En tegelijkertijd anticiperen en reageren optrendsin de maatschappij. Hoeduurzaamwil ik zijn en welketechnologieomarm ik? Loop ikvoorop, ofwacht ik af? Binnen de ambitie van ING om klantenvooruit te helpenmet het vormgeven van huntoekomstis het de missie bij ING Asset Based Finance (ABF) om klantenvrijheidom teondernemente geven.

Wij financierenwerkkapitaalenbedrijfsmiddelenen optimaliseren deliquiditeitdoor naadloos aan te sluiten opfluctuatiesin het bedrijfsprocesvan onze klant volgens het principe ‘exactly enough’,nooit teveelennooit te weinig. Daarnaast helpen wij onze klanten bij het duiden vanopties,het maken vankeuzesen het identificeren van de bijbehorendekansenenrisico’s. Omdat de bron vanwaardecreatieverschuift vanproductennaarplatformsvormen financiële, logistieke en administratieve data denieuwe equityvan organisaties. Zo transformeert ING Asset Based Finance van een traditionele financiële instelling naar eeninformation bank.

Over Asset Experience

Binnen Asset Based Finance houdt Asset Experience zich bezig met innovatie, doorontwikkeling en beheer van de dienstenportfolio en de “customer journeys” van ABF. Onze purpose is daarom als volgt geformuleerd:wij geloven in innovatie. Dat is onze kracht. Wij realiserendit door samen te werken met ondernemers en collega’s. We experimenteren en innoveren; kort cyclisch, digitaal, gedreven door data en persoonlijk. Hiermee bouwen wij aan duurzame relaties en gezonde dienstverlening. Wij inspireren ondernemers om zich een toekomst voor te stellen waarin zij op ieder moment inzicht hebben in hun assets, de financiering ervan en andere zaken die invloed hebben op hun bedrijfsvoering. Door onze verrassende en gerichte oplossingen kan de ondernemer direct handelen. Zodat hij het morgen beter doet dan vandaag. Wij geven de vrijheid om te ondernemen.

Doelen opdracht

De opdracht heeft als belangrijkste doelen:

 • In kaart brengen van drivers, mogelijkheden en bottlenecks (o.a. op terreinen legal, samenwerking, accounting en IT) van pre-shipment en in-transit financieringsvormen
 • In kaart brengen van de mogelijke samenwerkingsvormen die nodig zijn voor deze nieuwe vormen van financieringen in de supply chain
 • In kaart brengen van voorwaarden voor implementatie na een interne analyse bij de bank
 • Een stappenplan voor implementatie van kansrijke nieuwe vormen van financieringen in de supply chain voor ING

Periode en vergoeding

De stage heeft een looptijd van september 2018 tot en met januari 2019. Lichte afwijkingen van deze periode zijn bespreekbaar. De stagevergoeding wordt onderling tussen ING en student besproken.

Wat verwachten wij van student

 • HBO/WO opleidingsniveau met financieel, (bedrijfs)economische of logistieke opleiding
 • Affiniteit met bedrijfsfinanciering en logistiek/supply chain
 • Goede communicatieve vaardigheden om met uiteenlopende belangen om te gaan
 • Analytisch vaardig: je kunt overweg met berekeningen in Excel

Wat kan student verwachten van de opdracht

 • Naast begeleiding van ING en begeleiding van de eigen Hogeschool/Universiteit: toegang tot de expertise van het onderzoeksprogramma SCF van Windesheim, de grootste vakgroep op het gebied van SCF wereldwijd.
 • Toegang tot een grote hoeveelheid literatuur om snel bekend te raken met het onderwerp en om te gebruiken voor een (master)thesis.
 • In dit actuele vakgebied is er voor goed studentenonderzoek veel kans op extra publiciteit (denk aan artikelen in media en thesis awards) om daarmee jouw CV een boost te geven.

Let op: Om stage te kunnen lopen bij ING, moet je gedurende je gehele stageperiode ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling

Stage informatie

Organisatie: Organisatie: ING

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode:

Type:

Vergoeding:

Meer stages